• Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (E8) w dniach 25-27.05.2021 r.

    Sekcja 1.

    Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów

     

    1.1.    [*] Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły[1], obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu – bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.

    1.2.    [*]Zdający, nauczyciel inny pracownik szkoły, obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 1.3.

    1.3.    Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem), oraz osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki), może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie.

    1.4.    [*]Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,
    z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

    1.5.    [*][!]Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek.

    1.6.    [*][!]Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmiennych, linijki, długopisu(z czarnym wkładem).W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

    1.7.    [*]Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

    1.8.    [*]Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Uczniowie będą mogli zjeść przyniesione przez siebie produkty przed lub po egzaminie.


    Sekcja 2.

    Środki bezpieczeństwa osobistego

     

    2.1.    [*]Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos(maseczką jedno- lub wielorazową).

    2.2.    [*]Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

    2.3.    [*][!]Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

    1)    podchodzi do niego przewodniczący albo członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,

    2)    wychodzi do toalety,

    3)    kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

    2.5[*]Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet
    po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc
    (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).

    Sekcja 4.

    Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu

     

    4.1.    [!] Informujemy zdających o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:

    1)    zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi,

    2)    obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z osobą zaangażowaną w przeprowadzanie egzaminu, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym,

    3)    niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką,

    4)    konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających
    po zakończonym egzaminie.

    4.2.    [*] Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
    Dlatego ustalamy, że:

    1)    uczniowie miejscowi powinni stawić się w szkole przed rozpoczęciem egzaminu ok. godz. 8.30 – wchodząc do szkoły wejściem głównym

    2)    uczniowie dojeżdżający, po wyjściu z autobusu, wchodzą na teren szkoły wejściem głównym.

    3)    uczniowie zostawiają okrycia wierzchnie, plecaki, torebki, telefony itp. w szafkach szatniowych;

    4)    uczniowie ustawiają się przed wejściem do sali nr 1 (sala sportowa) zachowując odstępy miedzy sobą;

    - uczniowie ustawiają się, w kolejności alfabetycznej,

    5)    po wejściu na salę, żaden zdający nie opuszcza sali egzaminacyjnej
    na stałe przed upływem wskazanego czasu (z wyjątkiem skorzystania z toalety);

     

    WAŻNE!!!

     

    [!] Bardzo prosimy zdających, aby wrażeniami po egzaminie dzielili się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikali spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.

     

    Mariola Strzelczyk– dyrektor szkoły

     

     • Szkoła Przyjazna Wodzie ...

     • Szanowni Państwo

      Uprzejmie informuję, że Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku jest partnerem programu pn. "Szkoła Przyjazna Wodzie – AKTYWNI BŁĘKITNI". Program ten adresowany jest do uczniów klas IV-VII szkół podstawowych i ma na celu zintegrowane działanie na rzecz edukacji ekologicznej, a w szczególności w zakresie dbałości o wodę i znajomość zasad bezpiecznego korzystania z rekreacji wodnej.

      W ramach realizacji w/w programu, rozpoczęła się ogólnopolska kampania edukacyjna Wód Polskich #Wody to nie śmietnik. Na potrzeby kampanii stworzony został spot filmowy pn. "Portret pamięciowy", mający za zadanie zwrócenie uwagi na problem zaśmiecania wód i terenów przywodnych.

      Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o umieszczenie na stronach internetowych szkół, a także na portalach społecznościowych materiału wideo dostępnego pod linkiem:

      https://www.youtube.com/watch?v=2H-uSqCSjnU

      Dziękuję za współpracę

      sierż.sztab. Karolina Warchlewska
      Jednoosobowe Stanowisko ds. Profilaktyki Społecznej
      Komenda Powiatowa Policji w Kwidzynie

     • 82 – 500 KWIDZYN   ul. Grudziądzka 8    tel./fax  55-279-21-19

      e-mail: ppp@pppkwidzyn.pl;  www.pppkwidzyn.pl

       

      Serdecznie zapraszamy rodziców uczniów klas I-III

      na spotkanie otwarte

      ,,Jak pomóc dziecku w nauce czytania i pisania?’’

      Spotkanie odbędzie się w dniu 16.03.2021r. o godzinie 18.00

      na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w

      Kwidzynie ul. Grudziądzka 8, I piętro.

      Chętnych prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny,

      nasz numer: 55 279 21 19

      Zapisy przyjmujemy do dnia 15.03.2021 do godziny 12.00.

      Z uwagi na pandemię, podczas spotkania uczestnicy zobowiązani będą do noszenia maseczek.

       

                                                                            Prowadząca - Magdalena Gulgowska

     • Zima w świetlicy

     • Na dworze jest mroźno… mamy porę roku zimę. Podczas zajęć świetlicowych uczniowie rozmawiali o tym, dlaczego lubią zimę. Dzieci uwielbiają zimę, a w szczególności kiedy jest dużo białego puchu. Zabawy na śniegu sprawiają im dużo radości i nie ma mowy wtedy o nudzie. Kto nie lubi jazdy na sankach, nartach czy łyżwach, albo rzucania się śnieżkami czy lepienia bałwana?

      W całej świetlicy dało się poczuć zimową aurę. Bałwanki opanowały nasze parapety okienne, nie ważne że były z papieru i tak wywołały uśmiechy na twarzach dzieci. Podopieczni świetlicy szkolnej wykonywali prace plastyczne przedstawiające pejzaż zimowy, ptaki w karmnikach - różnymi technikami, origami, wycinanie na podstawie szablonów, wyklejanie, odrysowanie.

      Wyklejały z podstawowych figur geometrycznych prace przedstawiające sporty zimowe. Słuchały wierszy, opowiadań, bajek i baśni nawiązujących do obecnej pory roku.. A o to kilka zdjęć przedstawiających efekty ostatnich działań w świetlicy.Dzieci przypomniały sobie również zasady bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu i lodzie zimą. Poniżej zapraszam do obejrzenia prezentacji i odpowiedzenia na zadane pytanie w formie quizu. 

      https://view.genial.ly/5fd547d837663f0d6c045e7d/interactive-content-bezpieczne-ferie

      Jolanta Błędzka

    •                       BEZPIECZNY INTERNET

    • BEZPIECZNY INTERNET

     ♦ Co zrobić aby dostęp do Internetu był bezpieczny:

     -Aktualizuj oprogramowanie systemowe (Windows, Linuks, iOS),

     -Stosuj silne hasła dostępu do systemu oraz sieci domowych,

     -Nie udostępniaj „sąsiadom” swojej sieci Internet (WiFi).

     ♦ Co zrobić, aby korzystanie z internetu było bezpieczne:

     -Aktualizuj oprogramowanie antywirusowe,

     -Pamiętaj, że treści zamieszczone w sieci (zdjęcia, posty, komentarze) nigdy nie zostaną usunięte,

     -Nie otwieraj nieznanych załączników w wiadomościach e-mail,

     -Nie udostępniaj swoich danych w Internecie.

     ♦ Co zrobić aby twoje dziecko było bezpieczne w sieci:

     -Rozważ zainstalowanie oprogramowania do kontroli rodzicielskiej,

     -Nie pozostawiaj dziecka samego w sieci – pokaż mu dobre strony Internetu, pokaż jak może rozwijać swoje pasje, ostrzeż o zagrożeniach które mogą z niego płynąć,

     -Jeśli masz wątpliwości możesz zgłosić je wyspecjalizowanym komórkom do Walki z Cyberprzestępczością znajdującym się w Komendach Wojewódzkich Policji (Komendzie Stołecznej Policji).

     ♦ Najczęstsze zagrożenia:

     -Złośliwe oprogramowanie

     Instalacja złośliwego oprogramowania np. poprzez otwarcie nieznanego linku, może doprowadzić do przejęcia Twojego komputera przez Cyberprzestępców, a w efekcie może być narzędziem do popełniania przestępstw internetowych.

     -Hejt

     Często wystawianie złych wręcz kompromitujących komentarzy to rozrywka dla młodego internauty. Osoba, która jest ofiarą hejtu żyje w bardzo dużym stresie. Może cierpieć na bezsenność, nerwicę lub depresję, dlatego obserwujmy zachowanie naszych dzieci.

     -Materiały epatujące przemocą,

     W Internecie można znaleźć filmy/zdjęcia/gry zawierające przemoc lub nawołujące do nienawiści. Młodzi ludzie mogą brać zły przykład z takich informacji i przenosić je do świata realnego.

     -Uzależnienie od Internetu

     Gdy dziecko zbyt długo korzysta z Internetu, a pozbawienie go dostępu do sieci powoduje złość i rozdrażnienie może być to pierwsza oznaka uzależnienia. Warto wówczas nawiązać kontakt ze specjalistą zanim stracisz kontakt z dzieckiem.

     Przydatne linki:

     https://dyzurnet.pl/ - Dyżur.net

     https://reagujzglos.dyzurnet.pl/download/Co_zrobic_gdy.pdf- Algorytm postępowania Dyżur.net https://dyzurnet.pl/formularz/?pl – zgłoszenie nielegalnych treści,

     800 100 100 - telefon dla nauczycieli i rodziców,

     http://fdds.pl/ - Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę,

     http://fdds.pl/best/ - bezpieczna przeglądarka dla dzieci.

     https://116111.pl/ - telefon zaufania

     http://www.saferinternet.pl/ - bezpieczeństwo dzieci on-line

     Zachęcamy do wykorzystania materiału i dziękujemy za wsparcie

     sierż.sztab. Karolina Warchlewska
     Jednoosobowe Stanowisko ds. Profilaktyki Społecznej
     Komenda Powiatowa Policji w Kwidzynie

     • W trosce o dobro naszych pupili oraz w związku z  panującymi niskimi temperaturami Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii przypomina podstawowe zasady opieki nad zwierzętami towarzyszącymi, kiedy na zewnątrz mróz:


      PIV_XVI_ZIOZ_4149.3.0335.2021.pdf

       

      - Przede wszystkim należy dbać, by zapewnić naszym zwierzętom świeżą wodę do picia. Najlepiej nalewać kilka razy dziennie, bo jak wiadomo, w niskich temperaturach woda szybko zamarza;

      - Dobrze, aby pies dostawał częściej jedzenie, a psom  i kotom mieszkającym na zewnątrz podajemy suchą karmę, żeby również nie zamarzła;

      - Psom  należy zapewnić ciepłe schronienie, a przynajmniej ocieplaną budę np. styropianem (znakomicie trzyma ciepło), wymoszczeniu legowiska słomą lub sianem  (najlepiej sprawdza się w zimie, gdyż nie chłonie wilgoci i zatrzymuje ciepło, natomiast koce czy kołdry bardzo szybko wchłaniają wilgoć). Buda powinna być ustawiona na klockach lub belkach, aby podłoga nie dotykała ziemi, gdyż wtedy nasiąka wilgocią, gnije, a zimą przemraża psa. Wejście należy zasłonić uchylną klapką zatrzymującą zimne powietrze;

      - Należy zwrócić uwagę, aby metalowe elementy obroży lub łańcucha nie przylegały bezpośrednio do szyi psa, gdyż w czasie niskich temperatur metal może przymarznąć do ciała zwierzęcia;

      - Zapewnić, aby pies mógł się swobodnie poruszać się po podwórku, co uchroni go przed wychłodzeniem;

      - Ważne jest to, aby bezdomne koty miały się gdzie schować kiedy przyjdą największe mrozy. Stąd też apel, aby otwierać piwniczne okienka, lub zapewnić im ocieplane budki;

      - Nigdy nie należy zostawiać zwierzęcia w zamkniętym samochodzie;

      - Należy ograniczyć spacery,  gdy temperatura nagle spada i na zewnątrz panuje siarczysty mróz; najlepiej na noc wpuszczać zwierzęta do domów lub ocieplanych pomieszczeń;

      - Możemy pomóc zwierzętom wystawiając wodę na podwórku, równie często by nie zamarzła. Skorzystają z niej bezdomne koty, czy psy, ale też i ptaki.

      - Ptaki dokarmiamy wyłącznie mieszanką nasion, ziarnami zbóż, lub kawałki niesolonej, surowej słoniny.

       

      Przypominamy, że przygotowanie odpowiednich warunków

      umożliwiających przetrwanie zwierzętom domowym  mrozów jest w obowiązku każdego właściciela i opiekuna.

       

      W przypadku wyjątkowych spadków temperatury żadnego psa, nawet tego o obfitej okrywie włosowej, nie wolno pozostawić na noc na mrozie! Szczególnie dotyczy to zwierząt starych i chorych!

       

      Jak postępować z psem, który uległ wychłodzeniu?

      Po pierwsze, należy zapewnić zwierzęciu odpowiednią temperaturę - psa lub kota należy  dogrzać. Nie może to być gwałtowna zmiana temperatury, tylko stopniowe dogrzewanie. Podajemy letnią wodę do picia, osuszamy, owijamy kocem i układamy w pobliżu źródła ciepła. Powoli karmimy.

      Jeśli zwierzę wymaga dalszej pomocy udajemy się bezzwłocznie do lekarza weterynarii.

       

                                                        UWAGA !!!

       

      Jeśli zobaczysz wymęczone zwierzę, np. psa lub kota, zmarznięte, wychłodzone i wychudzone,  na łańcuch w nieocieplonej budzie lub wystawione na mróz bez żadnego schronienia, powinieneś jak najszybciej wezwać na pomoc funkcjonariuszy Straży Miejskiej lub Policji.

       

      PAMIĘTAJ !!! *

       

      Każde zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą.

      Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę, uwzględniające potrzeby zwierzęcia.

       

       

      *Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt

      http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19971110724/U/D19970724Lj.pdf

       

      Więcej informacji uzyskać można w Powiatowych Inspektoratach Weterynarii, lista PIW w województwie pomorskim: http://www.gdansk.wiw.gov.pl,  zakładka JEDNOSTKI PODLEGŁE lub w zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku pod nr telefonu tel. +48 58 300-39-38 i tel. +48 58 300-39-31.

    • Bezpieczne ferie

    • W ramach kontynuacji programu profilaktycznego pn. "Uczę się bezpieczeństwa- bezpieczny w czasie ferii"  oraz działań informacyjno-edukacyjnych pn. "Bezpieczne ferie" zwracam się do Państwa z prośbą o umieszczenie poniższego komunikatu na stronach internetowych szkoły i mediach społecznościowych.

     Zima to czas dla nas szczególny, czas korzystania z atrakcji na śniegu i wypoczynku podczas ferii. Niestety to także okres bardzo trudnych warunków atmosferycznych- wcześniej zapada zmrok, a niska temperatura powietrza oraz niewłaściwa zabawa na śniegu czy lodzie może stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia. Chcąc więc uniknąć zimowych zagrożeń, powinniśmy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.

     Porady dla dzieci:

     - Zawsze informujmy rodziców lub opiekunów gdzie wychodzimy, z kim i kiedy wrócimy.

     - Do zjazdów na sankach czy nartach wybieramy górki, które są z dala od ulicy, akwenów wodnych czy rzeki

     - Nie wchodzimy na zamarznięte jeziora, rzeki czy inne zbiorniki wodne.

     - Nie rzucamy soplami czy bryłami lodu, a bawiąc się śnieżkami zachowajmy ostrożność.

     - Nigdy nie oddalamy się z osobami obcymi, ani nie wsiadamy z nimi do samochodu.

     - Po zmroku nosimy odblaski, poruszamy się chodnikiem, a w ostateczności lewym poboczem drogi. Przez jezdnię przechodzimy w miejscach oznaczonych lub dobrze widocznych.

     Kiedy dzieci zostają same w domu- porady dla rodziców:

     - Zadbaj, by dziecko pod nieobecność domowników miało zapewnioną opiekę zaufanej osoby.

     - Uczulmy dzieci, że podczas nieobecności domowników pod żadnym pozorem nie powinno otwierać drzwi osobie nieznajomej, bez względu na to, za kogo podaje się osoba pukająca /np. policjant, listonosz, hydraulik/

     - Zwróć uwagę, by nie podawało nikomu swojego adresu i nie opowiadało o wyposażeniu domu.

     - Naucz dziecko, by zawsze dobrze chowało klucze do mieszkania.

     - Podczas organizowania kuligów nie doczepiajmy sanek do samochodu lub traktora. Sankami może zarzucić i dziecko wpada pod koła pojazdu lub uderza o drzewo lub inną stałą przeszkodę.

     - Rodzice wyposażcie Wasze dzieci w wiedzę dotyczącą znajomości numerów telefonów alarmowych oraz do Waszych miejsc pracy.

     Zachęcamy do wykorzystania materiału i dziękujemy za wsparcie

     sierż.sztab. Karolina Warchlewska
     Jednoosobowe Stanowisko ds. Profilaktyki Społecznej
     Komenda Powiatowa Policji w Kwidzynie

    • Komunikat Policji - Handel ludźmi

    •  

     Handel ludźmi jest zbrodnią przeciwko drugiemu człowiekowi, dlatego tak ważna jest ochrona młodych, często naiwnych i mało doświadczonych życiowo osób.

     Sprawcy podejmują szereg działań, aby zwerbować dziecko i skłonić je do posłuszeństwa. Często zdobywają jegozaufanie poprzez nawiązanie zażyłej relacji. Obecnie istotnym czynnikiem ułatwiającym sprawcom kontakt z dziećmi jest Internet. Umożliwia większą anonimowość, a jednocześnie daje dostęp do wielu dzieci, które podejmują aktywności w Internecie bez nadzoru osób dorosłych. Aby kontrolować dziecko, które jest wykorzystywane, sprawca może: zastraszać je, grozić zrobieniem krzywdy jemu lub osobom bliskim. Dlatego zwracajmy uwagę na zachowanienaszej pociechy i rozmawiajmy o potencjalnych zagrożeniach. Kontrolujmy czas jaki spędza w internecie i jakie strony odwiedza. Jeżeli zauważymy, że dziecko nawiązało kontakt z kimś potencjalnie niebezpiecznym, należy to niezwłocznie zgłosić policji. 

     Więcej informacji na temat handlu ludźmi znajdziecie Państwo na stronie: http://www.handelludzmi.eu 

     •               Komunikat Policji

     • Komenda Powiatowa Policji w Kwidzynie zwraca się z uprzejmą prośbą o umieszczenie na stronie internetowej szkoły oraz w mediach społecznościowych spotu profilaktycznego, związanego z tematyką zapobiegania hejtowi wśród dzieci i młodzieży. Spot skierowany jest głównie do rodziców, jednak zależy nam aby trafił do możliwie największej liczby osób. Materiał powstał w ramach realizacji Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020 na zlecenie MSWiA.

      Link do pobrania:
      https://youtu.be/dnkwStVwJws

      Spot umieszczony jest również na stronie KPP Kwidzyn
      http://www.kwidzyn.policja.gov.pl/m18/wiadomosci/95037,STOP-hejtowi-wsrod-dzieci-i-mlodziezy-spot-profilaktyczny.html

      Zachęcamy do wykorzystania materiału i dziękujemy za wsparcie

      sierż.sztab. Karolina Warchlewska
      Jednoosobowe Stanowisko ds. Profilaktyki Społecznej
      Komenda Powiatowa Policji w Kwidzynie
       

   • Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, w poczuciu troski o zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przed skutkami chorób zakaźnych. W związku z powyższym, kierujemy do Państwa Dyrektorów oraz Rodziców i Opiekunów dwa osobne listy. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z załączonymi listami, a w szczególności prosimy o udostępnienie listu rodzicom i opiekunom dzieci. Prosimy, aby wspomniany list został odczytany rodzicom i opiekunom,  oraz przekazany na najbliższych zebraniach.

                                                                                                                                                   Z poważaniem   

    Jarosław Pinkas - Główny Inspektor Sanitarny                  Anna Zalewska - Minister Edukacji Narodowej     

      2018.11.08_list_MEN_GIS_dyrektorzy_szkol.pdf 

    2018.11.08_list_MEN_GIS_rodzice.pdf