•           "SUPERMOC PRZEDSZKOLAKÓW

    • – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Sadlinki”

     Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020, Oś 3. Edukacja, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna.

     Cel główny i cele szczegółowe projektu

     CEL GŁÓWNY: Upowszechnienie edukacji przedszkolnej na terenie gminy Sadlinki poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla 15 dzieci (7K, 8M) i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej u 190 dzieci (91K, 99M) w okresie 2 listopada 2018 r. do 31 sierpnia 2021 r.

     CELE SZCZEGÓŁOWE:

     Utworzenie 15 nowych miejsc wychowania przedszkolnego (7K, 8M) w Przedszkolu w Sadlinkach.
     Niwelowanie stwierdzonych deficytów w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych u łącznie 113 dzieci (49K, 54M).
     Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy u 190 dzieci (91K, 99M) objętych wychowaniem przedszkolnym.
     Wsparcie doskonalenia zawodowego 17 nauczycieli/lek do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE).
     Projekt jest realizowany w okresie 2 lat szkolnych, tj. rok 2019/2020 oraz 2020/2021 i zakończy się 31 sierpnia 2021 roku.
     Wartość projektu: 1 990 246,20 zł
  •                                                

            Warsztaty matematyczno-artystyczne    Zajęcia komputerowo-konstruktorskie        Zajęcia z języka angielskieg 

                                                                              

                                                         Zajęcia logopedyczne                Zajęcia gimnastyki korekcyjnej            Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

                            

             Wydłużony czas pracy              Zajęcia przyrodnicze - Eko-Inicjatywa                  Wyjazdy edukacyjne

                     

                     Szkolenia nauczycieli