•            LABORATORIUM KOMPETENCJI

    • - podniesienie jakości edukacji ogólnej wiejskiej Gminy Sadlinki

     poprzez wsparcie uczniów oraz nauczycieli

     w rozwijaniu kompetencji kluczowych

     wymaganych na rynku pracy”.

      

     Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś 3 – Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja Ogólna, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej

     Celem głównym projektu jest poprawa jakości edukacji ogólnej w Gminie Sadlinki w zakresie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy u 530 uczniów oraz uczennic oraz 32 nauczycieli w okresie od 01 września 2016r.  do 31 sierpnia 2018 r.

     Projekt skierowany do 350 uczniów z Zespołu Szkół w Sadlinkach oraz 180 uczniów z Zespołu Szkół w Nebrowie Wielkim. Wsparciem w ramach projektu zostanie również objętych 32 nauczycieli z obu Zespołów Szkół.

     W ramach projektu planuje się następujące formy rozwijania kompetencji kluczowych:

     • Organizacja dodatkowych zajęć w formie kół zainteresowań, warsztatów nastawionych na twórczą pracę, eksperyment, z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania, projektu edukacyjnego z wykorzystaniem pracy zespołowej.
     • Realizacja wyjazdów edukacyjnych do Centrum Nauki Experyment, Hewellianum oraz Oceanarium.
     • Realizacja interaktywnych wykładów oraz warsztatów na Politechnice Gdańskiej.
     • Realizacja warsztatów rozwijających kompetencje społeczne w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim.
     • Organizacja  dwóch tygodniowych szkół letnich z warsztatami, laboratoriami dla uczniów oraz nauczycieli.
     • Organizacja czterech szkolnych Festiwali Nauki z udziałem naukowców.
     • Utworzenie dwóch szkolnych ośrodków kariery zawodowej.
     • Realizacja warsztatów doskonalących dla nauczycieli z innowacyjnych metod nauczania oraz wykorzystania sprzętu ICT w procesie dydaktycznym.

     Okres realizacji: 01 września 2016r.  do 31 sierpnia 2018 r.

     Partnerzy projektu: Politechnika Gdańska Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej oraz Gdański Teatr Szekspirowski

     Kwota dofinansowania – 1 739 350,49 zł stanowią środki pochodzące z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego