• Zapytania ofertowe

    • Numer sprawy: SPN-S.261.4.2018

     Zapytanie ofertowe

     Zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach  „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3,  w Szkole Podstawowej w Nebrowie Wielkim

     1. ZAMAWIAJĄCY
     2. NABYWCA:  Gmina Sadlinkiul. Kwidzyńska 1282-522 SadlinkiNIP: 581-185-02-49
     3. ODBIORCA
     4. Szkoła Podstawowa w Nebrowie WielkimNebrowo Wielkie, ul. Szkolna 682-522 Sadlinki tel.55 275 13 90,  fax 55 275 13 90e-mail: zs.nebrowo@wp.pl

      II .PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

     1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet  3” w Szkole Podstawowej w Nebrowie Wielkim.
     1. Przedmiotem zamówienia jest zakup książek do biblioteki szkolnej oraz dostawa ich do siedziby Odbiorcy według przedmiotu zamówienia: załącznik nr 1.
     2. Dostawa książek odbędzie się na koszt Dostawcy.
     3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
     4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzania części lub całości zamówienia podwykonawcom.
     5. Książki muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad i usterek, wydanie najnowsze. Nie mogą to być wersje kieszonkowe ani skrócone wersje książek!
     6. Kod CPV 22113000-5 książki biblioteczne.
     7. Zamawiający ma prawo do reklamacji, zwrotów, wymiany produktu, który posiada wadę na koszt Dostawcy.

     Wynagrodzenie zostanie wypłacone na podstawie przedłożonej przez Dostawcę faktury, płatne przelewem w terminie 14 dni od otrzymania faktury. Warunkiem przedłożenia faktury jest podpisany przez Odbiorcę i Dostawcę protokół odbioru. Fakturę należy wystawić na:

     Nabywca: Gmina Sadlinki, ul. Kwidzyńska 12, 82-522 Sadlinki, NIP: 581-185-02-49;

          Odbiorca: Szkoła Podstawowa w Nebrowie Wielkim, Nebrowo Wielkie, ul. Szkolna 6, 82-522 Sadlinki

     III. PROCEDURA

      1. 1.Dostawcy składają oferty, zawierające załącznik nr 2 – formularz oferty pocztą lub na e-meil  zs.nebrowo@wp.pl  
      2. 2.Kryteria oceny ofert: - cena -100%

     3.Adres strony internetowej, na której jest udostępniona informacja o zapytaniu:. zs.nebrowo@wp.pl

     4.Termin składania ofert: 12 listopad 2018 r. godz. 9.00

     5.Termin dostawy książek : do 30 listopada 2018 r.

     7.Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, na druku stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. Koperta lub e-meil, winna być zaadresowana na adres Odbiorcy: Szkoła Podstawowa w Nebrowie Wielkim  ul. Szkolna 6,  Nebrowo Wielkie, , 82-522 Sadlinki,  oraz powinna być opisana następująco: „Zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach  „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa -” w Szkole Podstawowej w Nebrowie Wielkim.”

     8.Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej szkoły pod adresem zs.nebrowo@wp.pl

     9.Osoby do kontaktu: Mariola Strzelczyk, tel. 55 275 13 10, 607 280 409

     Dyrektor szkoły

     Mariola Strzelczyk