• Nebrowo Wielkie dn. 2021-12-15

     

    INFORMACJA O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

               W postępowaniu o zapytanie ofertowe pn.: Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach Programu Rządowego  Laboratorium Przyszłości zamawiający zawiadamia o:

     

    1). WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

    Najkorzystniejszą ofertę złożyła  firma pn.:

     Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe RIVAGIS Paweł Król

    2). WYKONAWCACH KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY I  PRZYZNANEJ IM  PUNKTACJI

    Oferta nr  1

    Nazwa Wykonawcy: PHU BMS Sp. J. Z. Bielecki ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn

    Punktacja przyznana oferentowi:

    Kryterium cena: 98,43% - 98,43 pkt.

    Oferta nr 2

    Nazwa Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe RIVAGIS Paweł Król,

    ul. Krańcowa 1 82-500 Kwidzyn

    Punktacja przyznana oferentowi:

    Kryterium cena: 100%  - 100 pkt.

     

    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nebrowie Wielkim

     Mariola Strzelczyk

   • Nazwa zamówienia : Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach Programu Rządowego Laboratorium Przyszłości.

    Nebrowo Wielkie, dn. 2021-12-15

    Nazwa zamówienia: Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach Programu Rządowego  Laboratorium Przyszłości

                                   Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia

           Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nebrowie Wielkim informuje, że na sfinansowanie zamówienia pod nazwą: Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach Programu Rządowego Laboratorium Przyszłości

    zamierza przeznaczyć, kwotę w wysokości: 60.000,00 zł brutto.

    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nebrowie Wielkim

    Mariola Strzelczyk

     

    Informacja z otwarcia ofert

    Nazwa zapytania ofertowego: Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach Programu Rządowego Laboratorium Przyszłości

    Nebrowo Wielkie dn. 2021-12-15

    Nazwa zapytania ofertowego: Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach Programu Rządowego  Laboratorium Przyszłości

    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nebrowie Wielkim podaje informacje z otwarcia ofert w zapytaniu ofertowym pod nazwą: Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach Programu Rządowego  Laboratorium Przyszłości

    Nazwy oraz adresy wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz ceny zawarte w ofertach:

    Oferta nr 1

    Nazwa Wykonawcy: PHU BMS Sp. J. Z. Bielecki ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn

    Cena oferty:   59941,59  zł brutto                                                                                     

    Oferta nr 2

    Nazwa Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe RIVAGIS Paweł Król,

    ul. Krańcowa 1, 82-500 Kwidzyn

    Cena oferty:    59000,00  zł brutto

    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nebrowie Wielkim – Mariola Strzelczyk 

     

    • Laboratoria Przyszłości - zapytanie ofertowe

    • Zapytanie Ofertowe

     3/2021

     Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nebrowie Wielkim  ul. Szkolna 6, 82-522 Sadlinki w związku z zasadą zachowania uczciwej konkurencji, racjonalności i efektywności ogłasza postępowanie na  dostawę  pomocy dydaktycznych w ramach Programu Rządowego ,,Laboratorium Przyszłości ‘’

      

     1. Zamawiający

     SZKOŁA PODSTAWOWA W NEBROWIE WIELKIM

     reprezentowana przez Mariolę Strzelczyk - dyrektor

      

     1. Tryb udzielenia zamówienia

     Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), ze względu na wartość zamówienia poniżej 130 000 złotych netto. Postępowanie prowadzi się w języku polskim.

      

      1. Przedmiot zamówienia

     1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa  pomocy dydaktycznych w ramach Programu Rządowego ,,Laboratorium Przyszłości ‘’

      1. Miejsca wykonania przedmiotu zamówienia

     Siedziba zamawiającego Nebrowo Wielkie ul. Szkolna 6, 82-522 Sadlinki

      

      1. Terminy realizacji zamówienia

     Termin realizacji zamówienia  do 30.04.2022

      

     1. Sposób przygotowania i składania ofert

      

     1. Wykonawca składa Ofertę na podstawie załącznika nr 1 do Zapytania Ofertowego
      (Formularza Ofertowego) oraz szczegółowym wykazem artykułów ze zdjęciami – Załącznik  3
     2. Ofertę  (wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy) należy składać do dnia 15.12.2021 r., do  godz. 9.00
     3. Oferty można składać za pomocą operatora pocztowego, fizycznie dostarczyć do siedziby poprzez zamawiającego, osobiście, drogą elektroniczną na adres;

     zs.nebrowo@wp.pl

     1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu.
     2. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego Zapytania Ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej
      z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

      

     1. Ocena ofert
     1. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert pod względem ich formalnej zgodności
      z Zapytaniem Ofertowym.
     2. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:
     1. jeżeli jej treść nie odpowiada istotnej treści Zapytania Ofertowego z zastrzeżeniem poniższych zapisów o poprawieniu oferty lub jest niezgodna z innymi obowiązującymi                 w tym zakresie przepisami prawa,
     2. jeżeli jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
      o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
     3. Wykonawca nie zgodził się na poprawienie przez Zamawiającego w treści oferty oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej,
     4. zawiera rażąco niską cenę.
     1. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
     2. Zamawiający może, kontaktując się drogą mailową na adres wskazany w ofercie, w toku badania
       i oceny oferty żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oferty (w tym badać rażąco niską cenę), bądź uzupełnienia braków formalnych oferty, wyznaczając Wykonawcy termin na ich uzupełnienie. W przypadku nieuzupełnienia oferty lub niezłożenia wyczerpujących wyjaśnień Zamawiający będzie uprawniony do odrzucenia oferty.
     3. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w treści oferty oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę. W terminie jednego dnia roboczego od zawiadomienia Wykonawca może nie zgodzić się na dokonanie poprawek.
     4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawarcia umowy w razie, gdy realizacja przedmiotu zamówienia, w świetle złożonych ofert, uznana zostanie przez Zamawiającego za niemającą racjonalnego uzasadnienia.

      

     1. Kryteria oceny ofert
     1. Zamawiający przyjmie oferty do szczegółowego rozpatrywania (oceny), jeżeli treść oferty spełnia wymagania określone w niniejszym Zapytaniu Ofertowym.
     2. Oferty niepodlegające odrzuceniu, oceniane będą na podstawie następującego kryterium oceny oferty:

     Cena – waga kryterium  100% (PC)

      

     w kryterium Cena-  ofercie zostaną przyznane punkty zgodnie ze wzorem:

     PC = Cn / Cb x 100% x 100

     gdzie:

     Cn – najniższa cena spośród cen wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu

     Cb – cena badanej oferty

      

     1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
     2. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Zamawiający po uprzednim sprawdzeniu, porównaniu i ocenie ofert na podstawie kryterium oceny określonych w niniejszym Zapytaniu Ofertowym.
     3. W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku.
     4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
     5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty
      o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia
      w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
     6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, zrezygnuje z podpisania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny

      

     1. Wynik postępowania

     Informacja o wyniku postępowania zostanie przekazane e-mailowo do wszystkich uczestników postępowania.

      

     1. Dodatkowe informacje

      

     Zamawiający dopuszcza możliwość zadawania pytań przez Wykonawców. Pytania należy kierować na adres e-mail: zs.nebrowo@wp.pl Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. W przypadku wystąpienia w opisie przedmiotu zamówienia  wskazania znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę lub wystąpienia wskazania norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych - Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane rozwiązania będą posiadały parametry techniczne, jakościowe, technologiczne itp. nie gorsze niż te, które przedstawiono                  w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, tą równoważność Zamawiającemu.

     1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania w całości lub części bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.
     2. Zamawiający może unieważnić zapytanie w szczególności, jeżeli:
     1. cena najkorzystniejszej oferty przekroczy środki finansowe, które Zamawiający może przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia;
     2. nie zostanie złożona żadna oferta lub wszystkie oferty zostaną odrzucone.

      

      

     8. Informacje dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych

     Szkoła Podstawowa w Nebrowie Wielkim, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.s 1 z późn.zm.) zwanego dalej RODO przedstawia następujące informacje:

     1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Nebrowie Wielkim.
     2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych pisemnie: za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem
      e-mail iod.spn@sadlinki.pl  lub poczty tradycyjnej na adres siedziby administratora, tj. Nebrowo Wielkie ul. Szkolna 6, 82-522 Sadlinki
     3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celach zawarcia i realizacji umowy cywilnoprawnej z Szkołą Podstawową w Nebrowie Wielkim oraz wynikających z niej obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych,  zobowiązań podatkowych, rachunkowości.
     4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane tj. wynikające z umowy cywilnoprawnej bez ZUS – 5 lat, a z umowy cywilnoprawnej z ZUS – 50 lat.

      

     5.      Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Nie będą podlegały profilowaniu, czy automatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

     6.      W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. Prawo do bycia zapomnianym), prawo do żądania  ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

     7.    Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – jeśli do przetwarzania danych doszło na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

     8 .      Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy prawa, w tym RODO.

     9.    Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne, a odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego

     ..………………………………….

        (pieczęć firmowa)

                                OFERTA złożona w odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe

     I. Dane Wykonawcy

     …………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………..

      

     …………………..………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

     Pełna nazwa Wykonawcy, adres, NIP

      

     tel.. ………………………………………………….……    e-mail     ………..……………………………………………………..

      

     II.W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe  na dostawę   pomocy dydaktycznych w ramach Programu Rządowego ,,Laboratorium Przyszłości ‘’  przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego
      oferuję/emy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:…………………………………..zł brutto (słownie …………………….……………………………..),              w tym ………..……… % VAT.

     1. Oświadczam/my, że zaoferowana cena zawiera wszelkie koszty i opłaty niezbędne do realizacji zamówienia.
     2. Oferuję(my) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wszelkimi wymogami zawartymi
      w Zapytaniu Ofertowym  oraz w załącznikach, stanowiących jego integralną część.
     3. Akceptujemy wymagany przez Zamawiającego w Zapytaniu Ofertowym termin realizacji zamówienia.
     4. Zapoznałem(liśmy) się z warunkami postępowania określonymi w Zapytaniu Ofertowym
      i przyjmuję(emy) je bez zastrzeżeń, w tym również okres związania ofertą w czasie 20 dni od daty, w której upływa termin składania ofert.
     5. Akceptuję(emy) wszelkie wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia oraz jego wykonania zawarte
      w Zapytaniu Ofertowegoo raz w załącznikach, stanowiących jego  integralną część.
     6. Akceptuję(emy) projekt umowy, której treść zawiera załącznik do Zapytania Ofertowego
      i w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązuję(emy) się do podpisania umowy na warunkach zawartych w niniejszym Zapytaniu Ofertowym, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
     7. Deklaruję(emy), iż przedstawiona w ofercie cena nie stanowi ceny dumpingowej i złożenie oferty nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji.
     8. Informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach …….. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
     9. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.[1]

     III.  Załączniki i dokumenty złożone przez Wykonawcę łącznie z ofertą:

     • Szczegółowy wykaz artykułów  - załącznik  3
     • Projekt umowy - załącznik 2

      

                                                               ………………….....................................................................

                                                                                                                   podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

      

     Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego

      

                     Wzór Umowy ( Umowa ) Nr. ……

      

      

     zawarta w dniu ……………. roku w Nebrowie Wielkim, pomiędzy:

     Szkołą Podstawową w Nebrowie Wielkim ul. Szkolna 6, 82-522 Sadlinki , REGON 192987253, NIP 581-17-66-997 reprezentowaną przez: Mariolę Strzelczyk - dyrektor szkoły, zwanym w dalszej części Umowy „Zamawiającym”

     a

      …………… z siedzibą w ………… , ul. ……….., zarejestrowaną w ……… prowadzona przez …………… pod numerem ……. .…………………………… zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną przez ……………..

     o następującej treści:

      

     § 1

     Definicje

      

     Użyte w treści umowy pojęcia i określenia należy rozumieć:

     1. Umowa - oznacza umowę zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, na warunkach zapisanych w niniejszym dokumencie Umowy i w związanych z nim załącznikach, stanowiących jej integralną część;
     2. Przedmiot umowy - oznacza poszczególne pozycje asortymentowe oraz inne czynności objęte zamówieniem określone w § 2 umowy zlecone przez Zamawiającego Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy;
     3. Sprzęt – oznacza dostarczony przedmiot umowy, spełniający co najmniej parametry określone w załączniku nr 1 do umowy,
     4. Wada - cecha zmniejszająca wartość, lub użyteczność przedmiotu umowy, lub jego części,
      ze względu na cel w umowie oznaczony, albo wynikający z okoliczności, lub przeznaczenia, lub zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, wiedzą techniczną, warunkami technicznymi oraz innymi dokumentami wymaganymi przez przepisy prawa;
     5. Oferta - rozumie się przez to zestaw treści dokumentów, oświadczeń, złożonych - zgodnie
      z warunkami Zamawiającego określonymi w Zapytaniu- przez Wykonawcę;
     6. dzień roboczy – dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt (dni ustawowo wolnych od pracy). Dzień roboczy rozpoczyna się o godz. 7:00, a kończy o godzinie 15:00.

      

     § 2

     Przedmiot umowy

      

     1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego  pomocy dydaktycznych w ramach Programu Rządowego „Laboratorium Przyszłości”, szczegółowo opisanych w zapytaniu ofertowym stanowiącym załączniku nr 1 do umowy oraz szczegółowym wykazie artykułów – załącznik   nr 3.
     2. Strony ustalają, że Wykonawca dostarczy sprzęt stanowiący przedmiot umowy w terminie do 30.04.2022 r.
     3. Kupujący dopuszcza zmianę modelu oferowanego sprzętu z zastrzeżeniem, że zmiana nastąpi wyłącznie w przypadku, gdy dany model został wycofany z dystrybucji i nie jest już dostępny na rynku. Produkt równoważny będzie o parametrach co najmniej takich jak model oferowany lub lepszy za cenę ustaloną w niniejszej umowie. 
     4. Sprzedawca oświadcza, że dostarczone Produkty zostaną oznaczone znakiem CE lub certyfikatem, o ile wymagają tego przepisy stosownych Dyrektyw Nowego Podejścia lub innych aktów prawnych.

      

     § 3

     Warunki realizacji i zobowiązania stron

      

     1. Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz posiada deklarację CE.
     2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą, doświadczeniem zawodowym oraz odpowiednimi zasobami technicznymi, a także osobami niezbędnymi do prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy.
     3. Wykonawca dostarczy sprzęt we własnym zakresie, na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego: Nebrowo Wielkie ul. Szkolna 6, 82-522 Sadlinki i dokona jego rozładunku. Wykonawca powiadomi telefonicznie lub emailem Zamawiającego o planowanym terminie dostawy i realizacji przedmiotu umowy z co najmniej 24 – godzinnym wyprzedzeniem -  email: zs.nebrowo@wp.pl
     4. Zamawiający w dniu dostawy dokona sprawdzenia zgodności dostarczonego sprzętu z § 2 ust. 1 oraz załącznikiem nr 3 oferty.
     5. Wykonawca oświadcza, iż posiada kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, wynikającą z profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności, zgodnie z normami polskimi i europejskimi oraz obowiązującymi przepisami.

      

     § 4

     Odbiór przedmiotu umowy

      

       1. Odbiór przedmiotu umowy potwierdzony będzie protokołem odbioru bez uwag podpisanym przez przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiającego. Zamawiający dokona odbioru po wykonaniu przedmiotu umowy tj.: dostawie przedmiotu umowy zgodnie ze specyfikacją wyszczególnionym
        w § 2 ust. 1 umowy.
       2. Odbiór zostanie dokonany przez informatyka  po całkowitym zakończeniu wszystkich czynności składających się na przedmiot umowy.
       3. Jeżeli w trakcie odbioru stwierdzone zostaną wady przedmiotu umowy, w tym także braki ilościowe, Zamawiający odmówi dokonania odbioru, niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę i wyznaczy termin ponownego odbioru. Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia stwierdzonych wad w terminie 1 dnia roboczego licząc od daty powiadomienia, z zastrzeżeniem, że po upływie terminu, o którym mowa w § 2 ust. 2, Zamawiający będzie miał prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z treścią § 7 a Wykonawca zobowiązany będzie do zapłacenia w tym przypadku kary umownej, o której mowa w § 8 umowy.

      

     § 5

     Wynagrodzenie i sposób rozliczenia

     1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości brutto: …………………. zł (słownie: ……………………………. zł/100), w tym VAT (23%), zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
     2. Wartość brutto wymieniona w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym m.in. koszty zakupu, transportu, opakowania, rozładunku, skonfigurowania.
     3. Strony postanawiają, że zapłata ceny, określonej w ust. 1 nastąpi po całkowitym zrealizowaniu przedmiotu niniejszej umowy i podpisaniu przez strony protokołu odbioru bez uwag.
     4. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez strony protokół odbioru bez uwag.
     5. Faktura winna zawierać następujące informacje:
     1. Nabywca: Gmina Sadlinki ul. Kwidzyńska 12, 82-522 Sadlinki   NIP 581-185-02-49
     2. Odbiorca:  Szkoła Podstawowa w Nebrowie Wielkim, Nebrowo Wielkie  ul. Szkolna 6, 82-522 Sadlinki

      

     1. Zamawiający przewiduje możliwość jednorazowej wypłaty zaliczki w wysokości 60%    wynagrodzenia    brutto     określonego     w  Ofercie Wykonawcy, w terminie do 29 grudnia 2021 roku na podstawie faktury, o ile Wykonawca wniesie zabezpieczenie zaliczki w formie gwarancji bankowej albo gwarancji ubezpieczeniowej przewidującej bezwarunkowy zwrot zaliczki w razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy w terminie. Oryginał dokumentu stwierdzającego ustanowienie zabezpieczenia Wykonawca powinien przekazać Zamawiającemu najpóźniej do dnia 22 grudnia 2021r. Zamawiający dokona zapłaty zaliczki tylko w przypadku prawidłowego ustanowienia przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego w/w zabezpieczenia  w terminie.
     2. W razie wypłaty zaliczki, o której mowa w ust. 6 pozostała kwota, to jest 40% wynagrodzenia będzie płatna po odbiorze przedmiotu zamówienia.
     3. Zamawiający dopuszcza też możliwość częściowego rozliczenia  przedmiotu zamówienia w wysokości 60% wartości zamówienia, w przypadku zrealizowania zamówienia do 25.12.2021 r. w zakresie rzeczowym min 60% .
     4. Zapłata należności nastąpi przelewem na wskazany na fakturze rachunek bankowy Wykonawcy,
      w terminie do 14 dni pod warunkiem otrzymania poprawnej pod względem formalnym i rachunkowym faktury, zawierającej pozycje wyszczególnione § 2 ust. 1 umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do każdorazowego zwrotu otrzymanej od Wykonawcy nieczytelnej lub niekompletnej faktury. Będzie to skutkować przesunięciem terminu płatności o okres przedłożenia Zamawiającemu czytelnie i poprawnie sporządzonego dokumentu.
     5. Faktura zawiera numer umowy, na podstawie której następuje zapłata wynagrodzenia.
     6. Terminem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

      

     § 6

     Rękojmia, gwarancja i wykonanie zastępcze

      

     1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady zmniejszające wartość lub użyteczność przedmiotu umowy.
     2. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi, określonych przepisami Kodeksu Cywilnego, Wykonawca udziela Zamawiającemu, gwarancji jakości na cały przedmiot umowy na okres  ………… miesięcy.
     3. Okres gwarancji rozpoczyna bieg od następnego dnia po dokonaniu odbioru końcowego bez uwag. 
     4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie jej obowiązywania, jeżeli zgłoszenie wady nastąpiło przed upływem tego okresu.
     5. Gwarancją objęte są wszystkie wady wyłączające lub ograniczające możliwość korzystania
      z przedmiotu umowy dostarczonego przez Wykonawcę, zgodnie z ich przeznaczeniem i w sposób zgodny z dostarczoną dokumentacją.
     6. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest nieodpłatnie usuwać awarię lub w przypadku braku możliwości naprawy, wymieniać wadliwy sprzęt na nowy, wolny od wad o parametrach technicznych równoważnych lub lepszych niż wymieniany.
     7. Naprawy będą dokonywane w miejscu eksploatacji sprzętu. W przypadku niemożności dokonania naprawy na miejscu i konieczności dostarczenia sprzętu do punktu serwisowego, koszty dostarczenia uszkodzonego sprzętu do punktu serwisowego oraz z punktu serwisowego do miejsca eksploatacji sprzętu oraz koszty jego ponownej instalacji i konfiguracji pokrywa Wykonawca.
     8. Serwisant przybywa na miejsce i kontynuuje czynności serwisowe aż do momentu uzyskania pełnej funkcjonalności sprzętu lub do momentu osiągnięcia widocznej poprawy. Dopuszczalne jest zawieszenie czynności naprawczych, jeśli potrzebne są dodatkowe materiały lub informacje, ale praca zostaje wznowiona natychmiast po ich uzyskaniu.
     9. W przypadku gdy czas naprawy lub dostawy nowego sprzętu dostarczonego w ramach gwarancji miałby przekroczyć trzy dni robocze, Wykonawca niezwłocznie dostarczy, zainstaluje
      oraz skonfiguruje najpóźniej do godziny 15:00 następnego dnia roboczego po trzecim dniu od dnia, w którym przystąpił do akcji serwisowej sprzęt zastępczy wraz z niezbędnym oprogramowaniem o parametrach technicznych równoważnych lub lepszych niż sprzęt naprawiany, spełniający wszystkie wymagania opisane przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia i umowie, z którego Zamawiający będzie korzystać do czasu zakończenia naprawy lub dostarczenia nowego sprzętu.
     10. W przypadku wystąpienia wady w dostarczonym sprzęcie zastępczym przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do naprawy i wymiany tego sprzętu.
     11. W przypadku gdy trzykrotna naprawa nie pozwoliła na usunięcie wady, Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnej wymiany sprzętu na nowy, wolny od wad i bezpłatnego uruchomienia
      i skonfigurowania tego sprzętu w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia przekazanego przez Zamawiającego faksem lub na adres e-mail. Wykonawca nie obciąży Zamawiającego z tytułu wymiany żadnymi dodatkowymi kosztami w tym także w przypadku wzrostu cen rynkowych danego sprzętu (lub jego elementu). Wymieniając sprzęt Wykonawca zobowiązany jest w każdym wypadku dostarczyć sprzęt odpowiadający warunkom określonym w § 3 umowy oraz spełniające parametry techniczne co najmniej takie jak opisane w załączniku nr 1 do umowy.
     12. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z ust. 10, Zamawiający ma prawo:
     1. uzyskać od dowolnego podmiotu prawo do korzystania ze sprzętu zastępczego, zainstalować
      go i uruchomić na koszt Wykonawcy, zachowując jednocześnie prawo do kar umownych i odszkodowania, których mowa odpowiednio w § 8 umowy,
     2. zlecić producentowi lub dowolnemu serwisowi posiadającemu autoryzację producenta naprawę sprzętu, na koszt Wykonawcy, zachowując jednocześnie prawo do kar umownych
      i odszkodowania, których mowa odpowiednio w § 8 umowy,
     1. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów jakie musiał ponieść Zamawiający z tytułu niewykonania przez Wykonawcę zobowiązań gwarancyjnych.

      

     § 7

     Odstąpienie od umowy

     1. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy, w przypadku niewykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę w terminie ustalonym w § 2 ust. 2, bez wyznaczania terminu dodatkowego.
     2. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy z winy Wykonawcy, w przypadku gdy Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób uchybiający postanowieniem niniejszej Umowy i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie następuje w określonym przez niego terminie zmiana sposobu ich wykonywania lub Wykonawca nie usunie skutków ewentualnych naruszeń wywołanych nie wykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy – w terminie 15 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o powyższych okolicznościach. W takiej sytuacji Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu prawidłowo wykonanej części umowy.
     3. Odstąpienie od umowy powinno być dokonane w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

      

     § 8

     Kary umowne

      

        1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, na niżej opisanych zasadach.
        2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:
     1. w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, o których mowa w § 7 ust. 1 – w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, określonego w § 5 ust. 1;
     2. w przypadku zwłoki w terminie wykonania umowy, o którym mowa w § 2 ust. 2 –                       w wysokości 0,2%całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, określonego  w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki;
     3. w przypadku niepodjęcia czynności naprawy, w terminach określonych w § 6 ust. 7 –                       w wysokości 200,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki.
        1. Należności wskazane w ust. 2 podlegają kumulacji w przypadku wystąpienia wymienionych w nich zdarzeń, z zastrzeżeniem, że łączna wysokość kar umownych określonych w ust. 2 pkt 1) i 2) nie może przekroczyć wartości 30% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, określonego w § 5 ust. 1.
        2. W przypadku gdyby kary umowne określone w ust. 1 nie pokryły całej szkody poniesionej przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
        3. W przypadku zwłoki w terminie zapłaty należności wynikającej z faktury, o którym mowa w § 5 ust. 7, Wykonawca ma prawo do odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu zapłaty.
        4. W razie ziszczenia się przesłanki zapłaty kary umownej, o której mowa w ust. 2, Zamawiający wezwie Wykonawcę notą obciążeniową do jej zapłaty, a po bezskutecznym upływie terminu wskazanym w nocie obciążeniowej, będzie mógł potrącić ją z wynagrodzenia Wykonawcy z chwilą zapłaty należności wynikającej z faktury.

      

     § 9

     Zmiany umowy

      

       1. Wszelkie istotne zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
       2. Zamawiający między innymi przewiduje następujące możliwości dokonania zmian postanowień zawartej umowy:
     1. zmiana terminu realizacji umowy, określonego w § 2 ust. 2 w przypadku zaistnienia działania siły wyższej lub okoliczności, których nie można było przewidzieć ani im zapobiec,
     1. zmiana pozycji asortymentowej, gdy nastąpi wycofanie danego asortymentu z produkcji przez producenta i stanie się niedostępny na rynku – Wykonawca w tej sytuacji zobowiązany jest do zaoferowania dostępnego na rynku asortymentu, spełniającego co najmniej parametry techniczne określone w załączniku nr 1 do umowy - zmiana nie może powodować zmiany wysokości ceny określonej w § 5 ust. 1 umowy.
     1. Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub Wykonawcę, z tym zastrzeżeniem, że żaden z powyższych zapisów nie obliguje Zamawiającego do wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany
      a jedynie wprowadza taką możliwość. Strona wnioskująca o zmianę Umowy, przedkłada drugiej stronie pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do Umowy.

      

     § 10

     Postanowienia końcowe

     1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego regulujące umowę dostawy oraz aktów wykonawczych do tych ustaw.
     2. Spory wynikłe w trakcie realizacji postanowień niniejszej umowy, strony rozstrzygają na drodze polubownej, a w przypadku braku porozumienia podlegać będą rozpatrywaniu przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
     3. Zamawiający zastrzega, że wierzytelności przysługujące Wykonawcy w związku z wykonywaniem niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego.
     4. Strony zgodnie oświadczają, że wszelka korespondencja pomiędzy nimi, kierowana na adresy wskazane w niniejszej umowie, będzie uważana za skutecznie doręczoną.
     5. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron umowy.

      

     Załączniki stanowiące integralną część umowy:

     Załącznik nr 1 – Zapytanie ofertowe

     Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy

     Załącznik nr 3  –Opis przedmiotu zamówienia

      

      

     ZAMAWIAJĄCY                                                                                   WYKONAWCA

      

      

      

     …………………………                                                                            ……………………………………

      

      

     Opis przedmiotu zamówienia    -  załącznik nr 3

      

      

     Lp.

      

     Sprzęt

      

     Opis

     Cena brutto

      

     1

      

     Filament

     Biodegradowalne filamenty kompatybilne z zakupionymi drukarkami

     Filament biodegradowalny PLA Sketch (mix kolorów) 0,8 kg - 24 szt. (19,2 kg)

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     2

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Drukarka 3D wraz z akcesoriami

     Zabudowane lub wymienne boki drukarki, łączność WiFi, zdalny podgląd wydruku, pole robocze min. 15cm x 15cm x 15cm, kompatybilny slicer,

     gwarancja co najmniej 12 miesięcy, autoryzowany serwis na terenie Polski, SLA do 3 tygodni, serwis i wsparcie techniczne - serwis obowzkowo na terenie RP, wsparcie techniczne w języku polskim, instrukcja obsługi w języku polskim (niekoniecznie papierowa). Interfejs w języku polskim lub angielskim. Wdrożenie produktu w placówce (kalibracja, ustawienia, szkolenia)

     Metoda druku: FDM

     Napięcie zasilania: od 100 V do 240 V AC / 24 V DC

     Moc:320 W

     Średnica dyszy: standardowa: 0,4 mm (opcjonalnie 0,3 mm lub 0,6 mm) Obsługiwany filament: PLA, PETG, PLA-CF, PETG-CF

     Średnica filamentu: 1,75 mm

     Grubość druku: od 0,1 mm do 0,4 mm

     Doadność druku:0,1 mm

     Doadność pozycjonowania osi XY:0,011 mm Doadność pozycjonowania osi Z:0,0025 mm Prędkość druku: od 10 do 150 mm/s

     Tryb pracy: USB, WiFi, Ethernet

     Kompatybilne oprogramowanie: FlashPrint, Cura

     Wejściowy format plików: 3MF, .STL, .OBJ, .FPP, .BMP, .PNG, .JPG, .JPEG Wyjściowy format plików: GX, .G File

     Rozmiar druku: 220 x 200 x 250 mm Temperatura dyszy:240°C Temperatura stołu:110°C

      

      

     3

      

     Mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami

      Be Creo

     - 6 zestawów

     BECREO KIT – ZESTAW KONSTRUKCYJNY Z MIKROKONTROLEREM, CZUJNIKAMI I AKCESORIAMI

     Zestaw do nauki podstaw programowania, elektroniki, mechatroniki i elementów robotyki do wykorzystania na zajęciach techniki, informatyki, fizyki oraz na innych przedmiotach.

     Zestaw wyróżniają wysokiej jakości plansze dydaktyczne, schematy poglądowe do realizacji projektów uczniowskich oraz bezpieczne, stale aktualizowane oprogramowanie edukacyjne w formie kursu wraz z pełną obudową metodyczną dla uczniów i nauczyciela.

     BECREO kit to PRODUKT POLSKI

     BECREO kit stworzona w Polsce, interdyscyplinarna pomoc dydaktyczna dla nauczyciela i ucznia. Zestaw konstrukcyjny z mikrokontrolerem, czujnikami i akcesoriami pozwala na realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego szkoły podstawowej w zakresie nauki programowania i myślenia komutacyjnego. Umożliwia realizację projektów technicznych i konstruowanie realnie działających modeli z różnych dziedzin.

     Moduły elektroniczne, czujniki w zestawie:

     • Oryginalny mikrokontroler Arduino Uno
     • Nakładka rozszerzająca – Shield z wyświetlaczem OLED
     • Złącza analogowe
     • Złącza cyfrowe
     • 10-pinowe złącze do serwomechanizmu
     • Złącze czujnika odległości
     • Wbudowaną diodę zasilania.
     • Diody LED: czerwona, zielona, żółta,
     • Buzzer (głośniczek),
     • Czujnik światła,
     • Czujnik odległości SHARP o wyjściu analogowym i zakresie pomiaru 5-25 cm,
     • Czujnik temperatury,
     • Przycisku/tact switch,
     • Joystick,
     • Czujnika obrotu z pokrętłem/potencjometr,
     • Serwomechanizm typu micro z modułem posiadającym własny stabilizator napięcia oraz zintegrowanym złączem minimum 10-pinowym pasującym do rozszerzenia BECREO kit.

     Akcesoria z zestawie:

     • Podstawa konstrukcyjna (obszar roboczy)
     • 12 plastikowych uchwytów do mocowania czujników i modułów na planszy oraz z klockami LEGO®
     • Kabel USB do połączenia płytki z komputerem,
     • Zestaw 10 kabelków, w dwóch zestawach kolorystycznych do łączenia modułów elektronicznych z programowalną płytką i rozszerzeniem,
     • Adapter baterii AA,
     • Kartonowe pudełko z plastikowym organizerem do porządkowania i przechowywania elementów zestawu,
     • Zestaw 10 plansz dydaktycznych- kart pracy, tematycznych projektów dla uczniów do zrealizowania w formie nakładek na plastikową podstawę konstrukcyjną (obszar roboczy) o angażującej tematyce:

      

      

      

      

     4

      

      Stacja lutownicza z gorącym powietrzem

     Stacja lutownicza min. 75W (Specyfikacja: Napięcie zasilania: od 220 V do 240 V; Moc: min. 75 W; Płynna regulacja temperatury: od 200 °C do 480 °C; Stabilizacja temperatury przy pomocy wbudowanego mikrokontrolera;, zasilana napięciem 24 V; Cyfrowy wyświetlacz podświetleniu; Na wwietlaczu pokazywana jest realna wartość temperatury grota; Dioda LED informująca o stanie pracy grzałki; System ESD safe; W zestawie powinno się znaleźć: Stacja; Kolba lutownicza z grotem; Podstawka pod lutownicę; Gąbka do czyszczenia grota; Topnik w żelu 10cm3; Kalafonia 100g; Cyna lutownicza z topnikiem o średnicy 0,38 mm

      

      

      

      

      

      

     5

      

      

      

      

      

     Statyw z akcesoriami do aparatu fotograficznego

     Materiał aluminium / stop magnezu / włókna glowe lub ich kombinacje 2 Wysokć po ożeniu max. 55 cm

     Wysokość po rozłożeniu (z rozłoną kolumną) min. 160 cm Waga statywu max 3,5 kg. Udźwig maksymalny min – 4,0 kg. Nogi statywu niezależne.

     • liczba nóg – 3

     • mechanizm blokady nóg – pokrętło (zacisk skręcany)

     • ilość sekcji nóg – min. 3

     • ilość kątów rozłożenia – min. 3 7

     Łączenia nóg statywu z aluminium.

     Kolumna statywu

     odwracana (możliwość montażu odwrotnego)

     pochylana (możliwość pochylenia do 90 lub 180 stopni) 8

     Głowica statywu

     • 3-kierunkowa

     • możliwość ustawienia do fotografowania w pozycji pionowej

     • w zestawie ze statywem

     łączenie nóg statywu aluminium

     Stopki: gumowe czubate

     Dodatkowe: pokrowiec, hak, poziomica

     Min. 2 lat gwarancji

      

      

      

     6

      

      

     Mikroport

     z akcesoriami

     Nie wymagający poączenia kablowego do kamery Mikroport.

     System mikrofonów bezprzewodowych do lustrzanek cyfrowych, kamer bezlusterkowych i kamer wideo lub urządzeń mobilnych, nadający się do emisji dźwięk.

     Zaczep do paska na odbiorniku służy jako uchwyt na stopaparatu do łatwego mocowania, dwa kable wyjściowe: TRS do kamer i TRRS do smartfonów lub tabletów.

     Nadajnik przypinany z wbudowanym mikrofonem z możliwością mocowania do koszuli i odzieży. Zakres dziania w pmie 2,4 GHz

     mini Jack 3.5 mm

      

      

      

      

     7

      

      

      

      

     Oświetlenie do realizacji nagrań

     Zestaw oświetlenia ciągłego:

     - PROFESJONALNA LAMPA STUDYJNA STEINER SL60WSI, MOC 600W

     - SOFTBOX BOWENS 60x90cm x 2 sztuki.

     - STATYW oświetleniowy regulowany jest płynnie na dowolnej wysokci w zakresie 75-230cm x 2 sztuki

     - Lampa studyjna dioda LED o mocy 60W

     strumień światła o natężeniu 6000 LM

     wysoki współczynnik oddawania barw Ra95

     temperatura barwowa wynosząca 5700K (±200K), płynna regulacja jasności w zakresie 10 – 100%, mocowanie akcesoriów typu Bowens,

     wbudowany duży aluminiowy radiator,

     solidna aluminiowa obudowa z elementami z twardego tworzywa sztucznego

     żywotność do 50000h

     mocowanie lampy na głowice 16mm

     możliwość zamocowania parasola

     - parasolki białe, 2 szt.

      

      

      

      

      

     8

      

      

      

      

     Gimbal

     Gimbal do smartfonów

     Kompatybilność: smartfony o szerokości od 57 do 84 mm

     Zasilanie: wbudowany akumulator

     Czas pracy: 12h

     Aplikacja Feiyu ON

     Udźwig: do 210 g

     Waga: 272g (bez akcesoriów)

     Zasilanie: wbudowany akumulator (12h pracy na jednym ładowaniu)

     Mocowanie statywowe żeńskie 1/4

      

     9

     Laptop

     laptop procesor: wielordzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 6000 punktów wg testów z dnia 03.12.2021 r. (wynik dostępny na stronie: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php); pamięć:  min. 8GB DDR4, możliwość rozbudowy do min. 16 GB, min.; dyski wewnętrzne: min. SSD 240GB PCIe M2; ekran: przekątna min 15,6”, rozdzielczość 1920 x1080; karta dźwiękowa: zintegrowana z płytą główną, wbudowany mikrofon i głośnik stereo; karta sieciowa: 10/100/1000Mbps Ethernet RJ-45, bezprzewodowa karta sieciowa WiFi IEEE 802.11b/g/n/ac, komunikacja Bluetooth; wbudowane porty i złącza: porty wideo: min. 1x HDMI, min. 1x port USB 3.0 i min.1x port USB 2.0, port sieciowy RJ-45, porty audio: wyjście słuchawek i wejście mikrofonowe lub złącze typu combo, czytnik kart pamięci,; zainstalowany system operacyjny: Microsoft Windows 10 PL 64-bit lub równoważny, licencja na oprogramowanie graficzne kompatybilne z oferowaną drukarką umożliwiające obróbkę i tworzenie obrazów ulepszania zdjęć, projektowania witryn internwetowych, opracowywanie grafiki 3D, wideo i innych materiałów, obróbkę grafiki wektorowej, oprogramowanie biurowe umożliwiające:

     - tworzenie plików tekstowych

     - tworzenie arkuszy kalkulacyjnych

     - obsługę poczty

      

      

     10

                     Mikrofon kierunkowy z akcesoriami

      

     Kierunkowy mikrofon pojemnościowy, który umożliwiają nagrywanie dźwięku zarówno za pomocą lustrzanek cyfrowych DSLR, jak i smartfonów. W zestawie 2 mikrofony.

     Specyfikacja:

     Wymiary: 126 x 67 x 37 mm

     Pasmo przenoszenia: 50 – 20 000 Hz

     Maks. poziom ciśnienia akustycznego: 132 dB SPL

     THD, całkowite zniekształcenia harmoniczne: < 1 % przy 50 mW

     Waga: 93,5 g

     Złącze mikrofonu: 3,5 mm jack, przykręcane

     Czas pracy: > 100 h

     Zasilanie: bateria (2x AAA / rozmiar LR03, 1,5 V)

     Złącze słuchawkowe: 3,5 mm jack

     Moc wyjściowa:

     105 mW (impedancja słuchawek 16 Ω)

     70 mW (impedancja słuchawek 32 Ω)

     Zasada dziania przetwornika: wstępnie spolaryzowany kondensator

     Charakterystyka odbioru: superkardioidalny

     Czość w wolnym polu, bez obciążenia (1 kHz): -23 / -42 / -63 dBV/Pa

     W zestawie:

     Mikrofon MKE 400 on-camera

     CL 35 TRS, zamykany przewód TRS do TRS

     CL 35 TRS, przewód TRS do TRS

     Futrzana osłona przeciwwietrzna MZH 400

     Torebka ze sznurkiem

      

     11

     Aparat fotograficzny z funkcją nagrywania

     Matryca CMOS min. 20 Mpix

     Min. 40 krotny zoom optyczny

     Łączność min. WiFi, Dynamic NFC

     Ekran LCD min. 3 cale

     Format zapisu min.

     • Zdjęcia: EXIF 2.3, JPEG, DPOF, RAW+JPEG
     • Filmy: MP4, AAC(dźwięk)
     • Dźwięk: Stereo

     Zakres ISO: Auto, 80 – 3200

     Zapis wideo min.:

     • 1920 × 1080 (Full HD) z szybkością 60 kl./s,

     Złącza:

     • USB 2.0 Hi-Speed
     • mikro HDMI
     • Bluetooth
     • Stabilizacja optyczna obiektywu

     Programy tematyczne

     Efekty fotograficzne

     Tryby automatyczne

     Pełne ustawienie manualne

     Jakość zapisu min. Full HD

      

      

      

      

      

      

      

     12

      

      

      

      

      

      

     ClassVR – witualne laboratorium przedmiotowe

     - 4 szt. w zestawie

     Wirtualne laboratorium przedmiotowe zestaw 4 sztuk : Gogle Wirtualnej Rzeczywistości (VR) wraz z akcesoriami i oprogramowaniem wspierającymi ich funkcjonowanie.

     Zakres temperatury otoczenia, w którym okulary ClassVR mogą być używane w: -10 ° C / + 55 ° C Zakres temperatur otoczenia, w których mogą być przechowywane okulary ClassVR: 0 ° C / + 30 ° C Czterordzeniowy procesor ARM Cortex-A17

     Głośniki stereo i wewnętrzny mikrofon

     2 GB DDR RAM i 16 GB pamięci wewnętrznej

     Bateria litowo-jonowa 4000 mAh zawarta w każdym zestawie słuchawkowym ClassVR (4,35 V / 75 g każdy)

     Przedni aparat z autofocusem 8 Mpx

     Wyświetlacz o wysokiej rozdzielczci 5,5” 2560 × 1440

     Czujnik świaa i zbliżeniowy / czujnik G / elektroniczny kompas / 9-osiowy system żyroskopowy

     802.11 a / b / g / n Dwuzakresowe 2,4 / 5 GHz Wi-Fi i Bluetooth 4.0

     Wyjście stereo jack 3,5 mm do poączenia słuchawek (brak w zestawie) Soczewka asferyczna z regulowaną odległością

     Pełnowymiarowy port USB i port Micro USB do ładowania

     Gniazdo karty Micro SD do rozbudowy pamięci

     W zestawie 4 sztuki okularów

     Przybliżona waga okularów ClassVR: 0,75 kg

     Wymiary produktu w pudełku okularów ClassVR: 21,5 cm / 19,5 cm / 11 cm

     Indywidualne wymiary produktu: 185 mm x 155 mm x 102 mm

     baterie  w zestawie

     Instrukcja w języku polskim, serwis na terenie Polski.

      

     13

     ClassVR – licencja – 3 – letni dostęp do portalu wirtualnych lekcji

     3 – letni dostęp do portalu wirtualnych lekcji dostosowany do ClassVR z punktu 12

      

      

      

     14

      

      

      

     Robot Photon EDU

     5 sztuk

     Robot wyposażony w min 10 czujników, umożliwia programowanie na różnych poziomach poprzez obsługę więcej niż jednego języka programowania (m.in. bloczkowy, Scratch, tekstowy, JavaScript i Python). Minimalne możliwości robota : zmiana podświetlenia LED (RGB), wykrywanie zmian oświetlenia, wykrywanie dotyku, wydawanie dźwięków, wykrywanie przeszkód, pomiar odległości, komunikacja z innymi robotami, wykrywanie kontrastu podłoża, system podążania po czarnej linii, pomiar przejechanej odległości, pomiar kąta obrotu. współdziałanie robota z „podłogą interaktyną/ magicznym dywanem”

      Wymiary robota: Szerokość: 17,2 cm Długość: 17 cm Wysokość: 19 cm Waga robota: 690 g Bateria:

     akumulator 2600mAh (9.62 Wh) z czasem pracy do 8 godzin Ładowanie: czas ładowania baterii to 3 godziny,

     robot sygnalizuje naładowanie świecąc czułkami na zielono.

     Łączność: Bluetooth 4.0 Certyfikaty:

     Deklaracja zgodności CE (RoHS, EN-71) Konstrukcja robota jest w pełni bezpieczna dla dzieci, nie posiada wystających kabli, wymiennych baterii czy bezpośredniego dostępu do układów elektronicznych. Do jego produkcji użyto niezwykle wytrzymałych, odpornych na uderzenia i upadki materiałów. Photon posiada wszystkie wymagane certyfikaty

     bezpieczeństwa. Wymagania minimalne tabletu lub smartfonu do sterowania robotem: - procesor 1.2

     GHz, 4 rdzenie - pamięć 8 GB, pamięć RAM 1 GB DDR3 - ekran 7”, rozdzielczość 1024 x 600 - system

     min. Android 4.4 KitKat – bluetooth min. Bluetooth 4.0. Polski producent.

     Autoryzowany serwis na terenie Polski, SLA do 3 tygodni

      

      

     15

      

      

     Pracownia robótek ręcznych - zestaw DELUXE

     1 zestaw

      

     Zestaw przyborów i materiałów zużywalnych do wykorzystania w pracowni robótek ręcznych. Duża ilość nici, kordonków, muliny oraz 100 kanw umożliwia wykonanie wielu prac (na drutach, na szydełku, wyszywanie). Szafka z pojemnikami i nadstawpozwala na uporządkowanie i funkcjonalne przechowywanie wszystkich akcesoriów.

     Skład zestawu:

     Nadstawka meblowa Grande na nici - klon

     • Regał Grande L na pojemniki - 2 kolumny - klon

     Pojemnik płytki 1 jasnoszary, 12 szt. Pojemnik głęboki 2 jasnoszary, 4 szt. Wad do pojemnika z 6 komorami, 3 szt. Wad do pojemnika z 8 komorami, 1 szt. Wad do pojemnika z 4 komorami, 1 szt. Zestaw nici Talia - białych, 5 szt., 1 szt. Zestaw nici Talia - ecru, 5 szt., 1 szt.

     Zestaw nici Talia jasnobeżowych, 5 szt., 1 szt. Zestaw nici Talia - jasnobeżowoszarych, 5 szt., 1 szt. Zestaw nici Talia - jasnoękitnych, 5 szt., 1 szt. Zestaw nici Talia - jasnoniebieskich, 5 szt., 1 szt. Zestaw nici Talia - jasnółtych, 5 szt., 1 szt.

     Zestaw nici Talia - cytrynowych, 5 szt., 1 szt. Zestaw nici Talia - ciemnółtych, 5 szt., 1 szt. Zestaw nici Talia - jasnozielonych, 5 szt., 1 szt. Zestaw nici Talia - jasnomiętowych, 5 szt., 1 szt. Zestaw nici Talia - limonkowych, 5 szt., 1 szt. Zestaw nici Talia - żółtozielonych, 5 szt., 1 szt. Zestaw nici Talia - perłowy róż, 5 szt., 1 szt. Zestaw nici Talia - łososiowych, 5 szt., 1 szt. Zestaw nici Talia - bladoróżowych, 5 szt., 1 szt. Zestaw nici Talia - różowych, 5 szt., 1 szt.

     Zestaw nici Talia - różowofioletowych, 5 szt., 1 szt.

     Zestaw nici Talia - ciemnobeżowych, 5 szt., 1 szt.

     Zestaw nici Talia - ciemnopomarańczowych, 5 szt., 1 szt.

     Zestaw nici Talia - ciemnoczerwonych, 5 szt., 1 szt. Zestaw nici Talia - ciemnofioletowych, 5 szt., 1 szt. Zestaw nici Talia - śliwkowobordowych, 5 szt., 1 szt. Zestaw nici Talia - bordowych, 5 szt., 1 szt.

     Zestaw nici Talia - ciemnoniebieskich, 5 szt., 1 szt. Zestaw nici Talia - granatowych, 5 szt., 1 szt.

     Zestaw nici Talia - ciemnogranatowych, 5 szt., 1 szt. Zestaw nici Talia - zielonych, 5 szt., 1 szt.

     Zestaw nici Talia - ciemnozielonych, 5 szt., 1 szt.

     Zestaw nici Talia - ciemnozgniłozielonych, 5 szt., 1 szt. Zestaw nici Talia - brązowobeżowych, 5 szt., 1 szt. Zestaw nici Talia - złotych, 5 szt., 1 szt.

     Zestaw nici Talia - miedzianych, 5 szt., 1 szt.

     Zestaw nici Talia - rudych, 5 szt., 1 szt.

     Zestaw nici Talia - brązowych, 5 szt., 1 szt.

     Zestaw nici Talia - czekoladowych, 5 szt., 1 szt.

     Zestaw nici Talia - jasnoszarych, 5 szt., 1 szt.

     Zestaw nici Talia - szarych, 5 szt., 1 szt.

     Zestaw nici Talia - antracytowych, 5 szt., 1 szt.

     Zestaw nici Talia - czarnych, 5 szt., 1 szt. Kordonek biały, 10 szt., 1szt.

     Kordonek żółty, 10 szt., 1 szt.

     Kordonek pomarańczowy, 10 szt., 1 szt.

     Kordonek czerwony, 10 szt., 1 szt.

     Kordonek jasnoróżowy, 10 szt., 1 szt.

     Kordonek jasnoniebieski, 10 szt., 1 szt.

     Kordonek granatowy, 10 szt., 1 szt.

     Kordonek limonkowy, 10 szt., 1 szt.

     Kordonek ciemnozielony, 10 szt., 1 szt.

     Kordonek brązowy, 10 szt., 1 szt.

     Kordonek jasnoszary, 10 szt., 1 szt.

     Kordonek czarny, 10 szt., 1 szt.

     Mulina biała, 12 szt., 1 szt.

     Mulina żółta, 12 szt., 1 szt.

     Mulina pomarańczowa, 12 szt., 1 szt.

     Mulina jasnoróżowa, 12 szt., 1 szt.

     Mulina jasnoniebieska, 12 szt., 1 szt.

     Mulina granatowa, 12 szt., 1 szt.

     Mulina limonkowa, 12 szt., 1 szt.

     Mulina ciemnozielona, 12 szt., 1 szt

     Mulina brązowa, 12 szt., 1 szt.

     Mulina jasnoszara, 12 szt., 1 szt.

     Mulina czarna, 12 szt., 1 szt.

     Igła cerówka, 30 szt.,

     Nożyczki uniwersalne 30 szt.,

     Zestaw igieł – 30 kompletów,

     Szpilki perłowe główki – zestaw 30 kompletów,

     Szpilki – zestaw 30 kompletów,

     Szydełka 30 szt.,

     Druty dziewiarskie proste grubość 3,5 – 30 kompletów,

     Druty dziewiarskie proste grubość 4,5 – 30 kompletów,

     Naparstek metalowy – 30 szt.,

     Obcinaczka do nici – 30 szt.,

     Miarka krawiecka – 30 szt.,

     Włóczka, mix 14 kolorów – 2 komplety,

     Igły do haftu – 30 kompletów,

     Kanwy – zestaw 100 szt., w 4 wzorach,

      

     16

     Maszyna do szycia

     J15R

      4 sztuki

     Mechaniczna maszyna do szycia z 15 programami ściegowymi. Wyposażenie maszyny: rozpruwacz, wkrętak płaski, szpulki (4), zestaw igieł, blokada szpulki – duża i mała, rozrusznik narożny z przewodem

      

     17

     Krosno małe

     30 sztuk

     Trwała drewniana prostokątna rama służąca do tkania o wymiarach 22 cm x 17 cm + drewniana przekładka  z oczkiem  na nić

      

     18

     Mały pistolet do klejenia na gorąco  -  7 mm

     10 sztuk

     Pistolet małych rozmiarów, wygodny w użyciu dla dzieci do klejenia na gorąco. Sztyfty o śr. 7 mm. 20W.

      

     Razem cena brutto

      

      

     Zapytanie_ofertowe_3_-2021_-_laboratorium.docx

     Zalacznik_Nr_3-_specyfikacja_zamowienia.docx

    • Zapytania ofertowe

    • Numer sprawy: SPN-S.261.4.2018

     Zapytanie ofertowe

     Zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach  „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3,  w Szkole Podstawowej w Nebrowie Wielkim

     1. ZAMAWIAJĄCY
     2. NABYWCA:  Gmina Sadlinkiul. Kwidzyńska 1282-522 SadlinkiNIP: 581-185-02-49
     3. ODBIORCA
     4. Szkoła Podstawowa w Nebrowie WielkimNebrowo Wielkie, ul. Szkolna 682-522 Sadlinki tel.55 275 13 90,  fax 55 275 13 90e-mail: zs.nebrowo@wp.pl

      II .PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

     1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet  3” w Szkole Podstawowej w Nebrowie Wielkim.
     1. Przedmiotem zamówienia jest zakup książek do biblioteki szkolnej oraz dostawa ich do siedziby Odbiorcy według przedmiotu zamówienia: załącznik nr 1.
     2. Dostawa książek odbędzie się na koszt Dostawcy.
     3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
     4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzania części lub całości zamówienia podwykonawcom.
     5. Książki muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad i usterek, wydanie najnowsze. Nie mogą to być wersje kieszonkowe ani skrócone wersje książek!
     6. Kod CPV 22113000-5 książki biblioteczne.
     7. Zamawiający ma prawo do reklamacji, zwrotów, wymiany produktu, który posiada wadę na koszt Dostawcy.

     Wynagrodzenie zostanie wypłacone na podstawie przedłożonej przez Dostawcę faktury, płatne przelewem w terminie 14 dni od otrzymania faktury. Warunkiem przedłożenia faktury jest podpisany przez Odbiorcę i Dostawcę protokół odbioru. Fakturę należy wystawić na:

     Nabywca: Gmina Sadlinki, ul. Kwidzyńska 12, 82-522 Sadlinki, NIP: 581-185-02-49;

          Odbiorca: Szkoła Podstawowa w Nebrowie Wielkim, Nebrowo Wielkie, ul. Szkolna 6, 82-522 Sadlinki

     III. PROCEDURA

      1. 1.Dostawcy składają oferty, zawierające załącznik nr 2 – formularz oferty pocztą lub na e-meil  zs.nebrowo@wp.pl  
      2. 2.Kryteria oceny ofert: - cena -100%

     3.Adres strony internetowej, na której jest udostępniona informacja o zapytaniu:. zs.nebrowo@wp.pl

     4.Termin składania ofert: 12 listopad 2018 r. godz. 9.00

     5.Termin dostawy książek : do 30 listopada 2018 r.

     7.Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, na druku stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. Koperta lub e-meil, winna być zaadresowana na adres Odbiorcy: Szkoła Podstawowa w Nebrowie Wielkim  ul. Szkolna 6,  Nebrowo Wielkie, , 82-522 Sadlinki,  oraz powinna być opisana następująco: „Zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach  „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa -” w Szkole Podstawowej w Nebrowie Wielkim.”

     8.Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej szkoły pod adresem zs.nebrowo@wp.pl

     9.Osoby do kontaktu: Mariola Strzelczyk, tel. 55 275 13 10, 607 280 409

     Dyrektor szkoły

     Mariola Strzelczyk