• Powrót dzieci do szkół

    • Od 4 maja br. uczniowie będą wracać stopniowo do szkoły. Nauka w trybie stacjonarnym zostanie przywrócona najpierw dla najmłodszych uczniów, potem obejmie również kolejne etapy edukacyjne.
     od
     4 maja 2021r. - (wtorek)  uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej wracają do nauki w trybie stacjonarnym.
     od
     17 maja 2021r. - (poniedziałek) uczniowie klas 4-8 szkoły podstawowej wracają do szkoły w trybie hybrydowym, zgodnie z harmonogramem.
     od
     31 maja 2021r. (poniedziałek) wszyscy uczniowie wracają do nauki stacjonarnej w szkole.

                Źródło: Konferencja prasowa Prezesa Rady Ministrów i Ministra Zdrowia z dn. 28.04.2021 r.


     Harmonogram nauczania hybrydowego dla klas IV-VIII

     Szkoły Podstawowej w Nebrowie Wielkim

     w okresie  od 17 maja 2021 r. do 30 maja 2021 r.

     Dni Nauczanie stacjonarne Nauczanie zdalne

     17 maj 2021 r.  - poniedziałek

     18 maj  2021 r. – wtorek

     19 maj 2021 r.  – środa

     20 maj 2021 r. - czwartek

     klasy: IV, V, VIII

     klasy: VI, VIIa, VIIb

     21 maj 2021 r. – piątek

     24 maj 2021 r. – poniedziałek

     28 maj 2021 r.  – piątek
     klasy: VI, VIIa, VIIb klasy: IV, V, VIII

      

     W dniach 25, 26, 27 maja 2021 r. egzamin klasy VIII.  Wszyscy uczniowie kl. I-VII zgodnie  z Zarządzeniem Nr 14/2020  Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nebrowie Wielkim dni 25, 26, 27 maja 2021 r. mają  wolne od zajęć dydaktycznych .

     Mariola Strzelczyk – dyrektor szkoły

    • Nauczanie hybrydowe

    • dla klas 1-3 Szkoły Podstawowej w Nebrowie Wielkim

      od 26.04.2021 r.

     Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji i Nauki oraz Ministra Zdrowia od 26 kwietnia 2021 r. (od poniedziałku) uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej będą uczyć się w trybie hybrydowym zgodnie z załączonym harmonogramem.

     Szczegółowe informacje będą przekazywane przez dyrektora szkoły i wychowawców za pomocą dziennika elektronicznego Librus.

     HARMONOGRAM NAUCZANIA HYBRYDOWEGO KLAS 1-3

     W SZKOLE PODSTAWOWEJ W NEBROWIE WIEKIM

     OD 26.04.2021 r.

      

     Przedział czasowy Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3

     26, 27, 28 kwiecień 2021 r. - poniedziałek, wtorek, środa

     nauka stacjonarna w szkole nauka stacjonarna w szkole nauka zdalna

     29,30 kwiecień 2021 r.

     czwartek, piątek

     nauka stacjonarna w szkole nauka zdalna nauka stacjonarna w szkole

     3 maja 2021 r. – poniedziałek - Święto Konstytucji 3 Maja - dzień wolny od zajęć dydaktycznych
      

     Klasy 4-8 szkoły podstawowej - wydłużenie nauki zdalnej od 26.04.2021r. do 30.04.2021r.

     Mariola Strzelczyk– dyrektor szkoły

     • Klasy I-VIII szkoły podstawowej nadal pracują zdalnie - przedłużenie obowiązujących obostrzeń do 25 kwietnia 2021 r.

      Oddziały przedszkolne - od 19.04.2021r. wracają na zajęcia stacjonarne.

                                                                                                  Dyrektor szkoły - Mariola Strzelczyk

   • Do 18 kwietnia br. zostały przedłużone wszystkie obowiązujące zasady ograniczonego funkcjonowania szkół i placówek.

    Z uwagi na nadal utrzymujący się wysoki poziom zachorowalności w kraju i konieczność zahamowania pandemii niezbędne jest przedłużenie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych.

    Tak jak dotychczas, ograniczona zostaje praca stacjonarna przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego z pewnymi wyjątkami. Ograniczona jest również praktyczna nauka zawodu, w tym zajęcia praktyczne dla młodocianych pracowników.

    Więcej informacji o funkcjonowaniu szkół i placówek

    Podstawa prawna:

    Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

    Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 12 kwietnia 2021 r.

   • Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju i konieczność zahamowania pandemii konieczne jest wprowadzenie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych.

    Przedszkola

    Od 29 marca do 11 kwietnia ograniczone będzie stacjonarne funkcjonowanie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego. Ograniczenie to będzie polegało na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego ustalonego przez dyrektora sposobu realizowania zajęć.

    https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zawieszenie-pracy-stacjonarnej-przedszkoli-do-11-kwietnia

   • ZAJĘCIA DLA KLAS I-III SP od 18.01.2021 r.

    1) Informuję, że od 18.01.2021 r. klasy I-III szkoły podstawowej wracają do stacjonarnej nauki w szkole. Zajęcia będą odbywały się zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych.(załącznik)

    2) Klasy IV-VIII – uczniowie będą kontynuować naukę w trybie zdalnym.

    3) Oddziały przedszkolne pracują stacjonarnie.

                                                                                     Dyrektor szkoły – Mariola Strzelczyk

    Wytyczne_MEiN__MZ_i_GIS_dla_klas_I-III_szkol_podstawowych.pdf

   •  Wytyczne MEiN, MZ i GIS

    dla klas I-III szkół podstawowych

    Organizacja zajęć w szkole

    1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
    2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).
    3. Przy wejściu do budynku szkoły należy zamieścić informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły należy umożliwić skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk. Należy zapewnić regularne napełnianie dozowników.
    4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
    1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
    2. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
    3. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
    4. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
    1. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
    2. W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.
    3. Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
    4. Rekomenduje się posiadanie termometru bezdotykowego (co najmniej 1 termometr dla szkoły) i dezynfekowanie go po użyciu w danej grupie. W przypadku posiadania innych termometrów niż termometr bezdotykowy konieczna jest dezynfekcja po każdym użyciu.
    5. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
    6. Należy zapewnić taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły. Sale i węzły sanitarne dla poszczególnych klas w miarę możliwości powinny znajdować się na różnych piętrach budynku szkoły.
    7. Obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole nie ma możliwości (lub ma ograniczoną do minimum) kontaktowania się z pozostałymi klasami.
    8. Należy ustalić indywidualny harmonogram/plan dnia (lub tygodnia) dla danej klasy, uwzgledniający, m.in.:
    • godziny przychodzenia i wychodzenia ze szkoły,
    • korzystania z przerw (nie rzadziej niż co 45 min),
    • korzystania ze stołówki szkolnej,
    • zajęć na boisku.
    1. Jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
    2. Do grupy przyporządkowani są ci sami, stali nauczyciele, którzy w miarę możliwości nie prowadzą zajęć stacjonarnych w innych klasach.
    3. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
    4. Sprzęty sportowe i programowe należy dokładnie czyścić oraz dezynfekować lub korzystać z przyborów jednorazowych. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.
    5. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.
    6. Infrastruktura szkoły i sprzęt sportowy powinny być regularnie czyszczone z użyciem detergentu lub innych środków dezynfekujących. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
    7. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
    8. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły.
    9. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.
    10. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej.
    11. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.
    12. Podczas ustalania bezpiecznych zasad korzystania z szatni, należy udostępnić uczniom co drugi boks, przystosować inne pomieszczenia na szatnię lub wprowadzić różne godziny przychodzenia uczniów do szkoły zgodnie z harmonogramem/planem dnia (lub tygodnia), aby kontakt dzieci z różnych klas był jak najmniejszy.
    13. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, w miarę możliwości w grupach uczniów z danej klasy oraz w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych, które nie są wykorzystywane do bieżącej nauki. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych należy wprowadzić zapisy, dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. Zaleca się zamiast środków do dezynfekcji rąk regularne mycie rąk wodą z mydłem. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem dzieci oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
    14. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć do minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
    15. Należy ustalić i upowszechnić zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole. Nie powinny odbywać się w trakcie pracy stacjonarnej klas I-III, tylko po jej zakończeniu. Rekomenduje się ich organizację w małych grupach, z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych. Po zakończeniu tych zajęć - mycie i dezynfekcja powierzchni dotykanych oraz dokładne wietrzenie sal.
    16. Należy ustalić i upowszechnić zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.
    17. Rekomenduje się, we współpracy z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania/higienistką szkolną, ustalić i upowszechnić zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy, uwzględniając wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.
    18. Jeżeli w szkole funkcjonuje gabinet stomatologiczny, należy ustalić ze świadczeniodawcą na podstawie obowiązujących go wymagań określonych w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia, zasady korzystania z gabinetu oraz godziny jego pracy i upowszechnić je wśród uczniów i ich opiekunów.
    19. Należy podjąć działania umożliwiające uczniom realne korzystanie z opieki stomatologicznej w szkolnych gabinetach dentystycznych, w tym zapewnić możliwość obecności rodzica w czasie udzielania świadczenia, gdy jest ona konieczna.  Na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: https://www.gov.pl/web/zdrowie/wytycznedla-poszczegolnych-zakresow-i-rodzajow-swiadczen  - pkt 1 stomatologia, są zamieszczone zalecenia postępowania przy udzielaniu świadczeń stomatologicznych w warunkach stanu epidemii COVID-19 w Polsce dla lekarzy dentystów, asysty stomatologicznej, gabinetów dentystycznych, laboratoriów techniki dentystycznej i pacjentów.
    20. Należy wyłączyć źródełka i fontanny wody pitnej, zapewnić uczniom korzystanie z innych dystrybutorów pod nadzorem opiekuna. Zalecenia higieniczne w przypadku innych dystrybutorów wody zostały wskazane na stronie internetowej GIS https://gis.gov.pl/oswiata/udostepniania-wody-do-spozycia-w-placowkach-oswiaty-fontanny-z-woda-do-picia-dystrybutory-wody-zrodelka/.
    21. Dyrektor szkoły aktualizuje i upowszechnia wewnętrzny regulamin lub procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii, z uwzględnieniem specyfiki placówki oraz zalecenia wskazane w przedmiotowych wytycznych oraz aktualne przepisy prawa.
    22. Dyrektor szkoły wprowadzi dodatkowe środki ostrożności dotyczące funkcjonowania w szkole dzieci z chorobami przewlekłymi, w porozumieniu z ich rodzicami/opiekunami prawnymi, np.

    - obowiązek zachowania dystansu podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy,

    - w przypadku braku możliwości zachowania dystansu w miejscach wspólnie użytkowanych, tj. podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, na korytarzach, w szatni – obowiązek osłony ust i nosa.

    Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń
    i powierzchni

    1. Przy wejściu głównym należy umieścić numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
    2. Należy dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania. Należy zapewnić regularne napełnianie dozowników z płynem do dezynfekcji.
    3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
    4. Należy monitorować  codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.
    5. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
    6. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
    7. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarnohigienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.
    8. Jeżeli na terenie szkoły uczniowie i pracownicy używają masek lub rękawic jednorazowych, należy zapewnić miejsca/pojemniki do ich wyrzucania. Zalecenia w tym zakresie zostały wskazane na stronie internetowej GIS: https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus-zdrowie/informacje-i-zalecenia-pl/wytyczne-ws-postepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem-sars-cov-2/
    9. Sale lekcyjne należy wietrzyć, nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w sali lekcyjnej, w tym również przed rozpoczęciem zajęć przez dzieci.
    10. Jeżeli z pomieszczeń szkoły korzysta podmiot zewnętrzny, należy zobowiązać go do przeprowadzenia dezynfekcji pomieszczeń i użytych przyrządów oraz sprzętów należących do szkoły, jak również ich wietrzenia.

    Gastronomia

    1. Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia i inne pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków), obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo należy wprowadzić zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników. Powinna być zachowana odpowiednia odległość stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m, a jeśli to niemożliwe – zapewnienie środków ochrony osobistej. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej.
    2. Korzystanie z posiłków powinno odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii. Spożywanie posiłków powinno odbywać się w tych samych grupach i z zachowaniem dystansu. Odległość między stolikami powinna wynosić co najmniej 1,5 m, chyba, że między stolikami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika. Przy zmianowym wydawaniu posiłków konieczne jest czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.
    3. W przypadku braku innych możliwości organizacyjnych dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.
    4. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane.
    5. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać. Jeżeli szkoła nie posiada zmywarki, wielorazowe naczynia i sztućce należy umyć w gorącej wodzie z dodatkiem detergentu i wyparzyć. Jeżeli żywność zapewniona jest przez firmę zewnętrzną, a szkoła nie posiada zastawy stołowej wielorazowej, należy stosować jednorazowe naczynia i sztućce.
    6. Od dostawców cateringu należy wymagać pojemników i sztućców jednorazowych. Wymaganie to dotyczy szkół, w których nie jest możliwe zapewnienie właściwych warunków mycia naczyń i sztućców, porcjowania/nakładania dostarczonych posiłków. Należy zadbać o odpowiednie segregowanie zużytych pojemników i sztućców.
    7. Zaleca się usuniecie dodatków (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetki) z obszaru sali jadalnej i wydawanie bezpośrednio przez obsługę. W stołówce nie zaleca się samoobsługi. Dania i produkty powinny być podawane przez osobę do tego wyznaczoną/ obsługę stołówki.
    8. Jeżeli posiłki dostarczane przez firmę cateringową do tej pory były przywożone w pojemnikach zbiorczych, następnie rozkładane i podawane z wykorzystaniem talerzy i sztućców będących na wyposażeniu szkoły, to taki sposób podawania posiłków może być kontynuowany, pod warunkiem, że naczynia i sztućce wielorazowego użytku stosowane w danej szkole będą myte zgodnie z zaleceniem wskazanym powyżej.
    9. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

    Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły

    1. Wszyscy pracownicy powinni zostać poinstruowani o zasadach wynikających z Wytycznych oraz wprowadzonych w szkole szczegółowych rozwiązań.
    2. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
    3. W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w przypadku pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna).
    4. Należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielić miejsce, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów infekcji dróg oddechowych.
    5. Pracownicy szkoły powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia objawów infekcji dróg oddechowych powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika (oraz powiadomić pracodawcę o nieobecności). W razie pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.
    6. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych– dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym odsuwa go od wykonywanych czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności pozostania w domu oraz kontaktu telefonicznego z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie teleporady medycznej, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika). W razie nagłego pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.
    7. W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, dyrektor szkoły powinien skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu dokonania przez nią oceny ryzyka epidemiologicznego.
    8. Należy bezwzględnie zastosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem.
    9. Zaleca się ustalenie miejsca, w którym przebywała osoba z niepokojącymi  objawami sugerującymi zakażenie koronawirusem oraz przeprowadzenie dodatkowego sprzątania zgodnie z procedurami zakładowymi, a także zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
    10. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego*.

    * ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie www.gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

    1. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia dostępnych na stronach https://gis.gov.pl/ lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

    Załączniki – instrukcje

    1. mycia rąk
     https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/
    2. dezynfekcji rąk
     https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/
    3. prawidłowego zdejmowania maseczki
     https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/
    4. prawidłowego zdejmowania rękawiczek
     https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/
    5. wykaz produktów biobójczych

    http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-biob%C3%B3jcze

   • Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolu i szkole.

    Decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca zajęcia w szkole i przedszkolu będą zawieszone. Decyzja wynika z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

    12 i 13 marca br. to dni w których w przedszkolu i szkole nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie opiekuńcze.

    Od 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy.

    UCZNIU,

    • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
    • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
    • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodręczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela; 
    • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

    Platforma epodręczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

    Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.

    Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

    • dziennik elektroniczny;
    • strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
    • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

    Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodręczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

   • Lekcje z internetu - rusza serwis gov.pl/zdalnelekcje

    Tematy na każdy dzień i dla każdego przedmiotu, a także propozycje materiałów, na bazie których można zdalnie poprowadzić zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych – wszystko to można znaleźć na stronie www.gov.pl/zdalnelekcje. Ministerstwo Edukacji Narodowej wraz z Ministerstwem Cyfryzacji i NASK przygotowały propozycje dla nauczycieli i dyrektorów do zdalnej nauki z uczniami. Do dyspozycji nauczycieli jest również platforma epodreczniki.pl oraz pakiety materiałów od Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dla ósmoklasistów i maturzystów. Zachęcamy do korzystania!

    Więcej informacji:

     2020_03_16_Lekcje_z_internetu_Rusza_gov_pl_zdalnelekcje_MEN.pdf

   • DO RODZICÓW I UCZNIÓW

    Od dnia 16.03.2020 r. w Szkole Podstawowej w Nebrowie Wielkim zostanie wprowadzone zdalne nauczanie.

    Informacje, materiały i linki będą przesyłane przez dziennik elektroniczny LIBRUS.

    Bardzo proszę dzieci i rodziców, aby każdego dnia odbierali informację w dzienniku elektronicznym od nauczycieli.

    Szanowni rodzice zachęcajcie swoje dzieci do samodzielnej nauki i poszerzania wiedzy w okresie gdy nie ma normalnych zajęć w szkole.

    Proszę rodziców o współpracę, szczególnie dzieci klas młodszych. Korzystajmy z platformy LIBRUS do wzajemnej wymiany informacji.

    Poradnik MEN- dotyczący zdalnego nauczania:

    https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna

    https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje

    Dyrektor szkoły

    Mariola Strzelczyk

   • Szanowni Państwo Dyrektorzy,

    w związku z ogłoszeniem stanu epidemii przygotowaliśmy rozporządzenia, które umożliwiają organizację oraz realizację procesu kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Chcąc wesprzeć organizację tego procesu, opracowaliśmy również poradnik zawierający wskazówki oraz inspiracje, jak prowadzić kształcenie na odległość.

    Zachęcam Państwa do korzystania z poradnika oraz proszę o udostępnienie go nauczycielom z Państwa placówki. Informator można pobrać również ze strony internetowej MEN.

    Dziękuję Państwu za wszystkie wysiłki i starania, dzięki którym uczniowie mogą w obecnej sytuacji kontynuować edukację w domu. 

     Z wyrazami szacunku - Dariusz Piontkowski - Minister Edukacji Narodowej

    Ksztalcenie_na_odleglosc_____poradnik_dla_szkol.pdf

   • SZANOWNI RODZICE, DRODZY UCZNIOWIE,

    - okres zawieszenia zajęć w szkołach przedłużono do 26 kwietnia 2020 roku

    - terminy egzaminów ósmoklasisty zostały przesunięte,

    o ich terminie MEN poda informację przynajmniej na około 3 tygodnie wcześniej.

    M. Strzelczyk

   • Zarządzenie Nr 7 /2020 

    Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nebrowie Wielkim

    z dnia 5 maja 2020 r.

    w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Nebrowie Wielkim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

    1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Nebrowie Wielkim w okresie od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 24 maja 2020 r.  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

    2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Nebrowie Wielkim są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nebrowie Wielkim - Mariola Strzelczyk

    Zarzadzenie_Nr_7.pdf

   • Szanowni Państwo Dyrektorzy,

    od poniedziałku, 18 maja br. uruchamiamy kolejne etapy stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół, wybranych placówek oświatowych, bezpośredniego prowadzenia zajęć specjalistycznych z dziećmi posiadającymi opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i uczniami posiadającymi orzeczenie. Przywracamy również możliwość prowadzenia wybranych zajęć praktycznych w szkolnictwie branżowym.

    W kolejnych tygodniach przywrócimy zajęcia w klasach I-III szkoły podstawowej, umożliwimy realizację praktyk zawodowych u pracodawców w klasach III technikum oraz prowadzenie w szkołach konsultacji dla uczniów klas VIII szkoły podstawowej i absolwentów szkół ponadpodstawowych przygotowujących się do egzaminów, następnie dla uczniów wszystkich pozostałych klas ze szkół dla dzieci i młodzieży.

    W załączeniu przekazuję komunikat MEN, w którym znajdą Państwo więcej informacji w tej sprawie oraz kalendarz zmian w szkołach i placówkach do wakacji. Proszę o zapoznanie się z materiałem i przekazanie go pracownikom Państwa placówki. 

    W najbliższych dniach zostaną wydane odpowiednie regulacje prawne oraz szczegółowe wytyczne sanitarne. Wszystkie materiały udostępnimy na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz przekażemy Państwu za pośrednictwem Systemu Informacji Oświatowej.

    Z wyrazami szacunku - Dariusz Piontkowski - Minister Edukacji Narodowej

     Kalendarz zmian w szkołach i placówkach do wakacji – komunikat MEN – plik w wersji pdf

   • Drodzy Rodzice!

    Mając na uwadze przede wszystkim zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, rodziców i pracowników w Oddziałach Przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Nebrowie Wielkim planujemy otwarcie przedszkola i wznowienie zajęć opiekuńczo – dydaktycznych od 25.05.2020r.

    Stosując i przestrzegając obowiązujących przepisów wydanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Główny Inspektorat Sanitarny placówki będą działały w ograniczonym zakresie przez wzgląd na reżim sanitarny. W pierwszej kolejności na ten okres przyjmowane są dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 jak również dzieci tych rodziców, którzy ze względu na wykonywany zawód są zobowiązani do podjęcia pracy.

    Rodzice, którzy zgłoszą  uczestnictwo dziecka do pobytu w przedszkolu  zobowiązani są do wypełnienia Oświadczenia oraz Ankiety a także do zapoznania się i przestrzegania  Procedury bezpieczeństwa obowiązującej w placówce w czasie epidemii związanej z Covid-19, w szczególności z Procedurą przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.

    Osoby zainteresowane zgłoszeniem dziecka na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze proszone są o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły.

    W celu uzyskania bliższych informacji przez rodziców prosimy kontaktować się w godz. 8.00-14.00 pod numerem telefonu lub adresem e-mail:

    Szkoła Podstawowa  w Nebrowie Wielkim – 55-275-13-90, zs.nebrowo@wp.pl

                                                                                        

     Dyrektor szkoły  - Mariola Strzelczyk

   • Informacja dotycząca  kalendarza zmian w Szkole Podstawowej w Nebrowie Wielkim w kolejnych tygodniach - do wakacji

     

    Na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 maja 2020r. w sprawie uruchamiania kolejnego etapy stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół, Wójt Gminy Sadlinki informuje, że od 25 maja 2020 r. zgodnie z decyzją Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nebrowie Wielkim, za zgodą organu prowadzącego, zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych nie będą realizowane w placówce oświatowej.

    Realizacja podstawy programowej w dalszym ciągu odbywać się będzie w domach z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Placówka edukacyjna od 25 maja 2020 będzie realizować zgodnie z wytycznymi zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas I-III w świetlicach szkolnych.

    Osoby zainteresowane zgłoszeniem dziecka na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze proszone są o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły.

    W związku z obostrzeniami sanitarnymi w pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci rodziców pracujących.

    W celu uzyskania bliższych informacji przez rodziców prosimy kontaktować się w godz. 8.00-14.00 pod numerem telefonu lub adresem e-mail:

    Szkoła Podstawowa  w Nebrowie Wielkim – 55-275-13-90, zs.nebrowo@wp.pl

    Nie będzie dowozów do szkoły.

     Dyrektor szkoły - Mariola Strzelczyk

   • Na podstawie § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) ogłasza się

    TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO,  A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH I SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I KLAS WSTĘPNYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 3 USTAWY PRAWO OŚWIATOWE, Z WYJĄTKIEM SZKÓŁ POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKÓŁ II STOPNIA ORAZ LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH DLA DOROSŁYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

    Terminy_postepowania_rekrutacyjnego_2020-2021_(1).pdf

   • K O N S U L T A C J E

    Zgodnie z informacją MEN od dnia 25 maja dla uczniów klasy VIII organizuje się nieobowiązkowe konsultacje. Dyrektor Szkoły podaje do wiadomości terminy tych konsultacji (obowiązują od 25 maja i dotyczą klasy VIII) Na konsultacje zapisujemy się bezpośrednio do nauczycieli prowadzących zajęcia przez – wiadomości Librus.

    Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb uczniów, a także warunków pracy szkoły. Ich harmonogram i organizację ustali dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielami.

    Konsultacje mają charakter dobrowolny dla uczniów i od 25 maja br. są skierowane do tych, którzy już wkrótce przystąpią do egzaminów sprawdzających ich wiedzę. Zależy nam na tym, by w pierwszej kolejności umożliwić organizację konsultacji z przedmiotów zdawanych na egzaminach: tj. z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego, a w miarę potrzeb także z innych przedmiotów. Uczeń powinien mieć możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału czy rozmowy z nauczycielem. Konsultacje mają również umożliwić uczniom poprawę oceny na potrzebę klasyfikacji.

    Od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły.

    Szczegółowe informacje i harmonogramy zostaną opublikowane w dzienniku elektronicznym – wiadomości.

    Jednorazowo grupa uczestników konsultacji nie może przekroczyć 12 uczniów. Obowiązują obostrzenia sanitarne (maseczki, rękawice ewentualnie przyłbice).

                                                                                            Dyrektor szkoły – Mariola Strzelczyk