• Misja szkoły

    • Misją szkoły jest dążenie do samorealizacji, dzięki której w sposób satysfakcjonujący spełnione są oczekiwania zaangażowanych w niej osób oraz otoczenia społecznego.

     Szkoła jest ważnym środowiskiem dla dojrzewania oraz dorastania dzieci i młodzieży. Dostarcza im informacji, wiedzy i umiejętności, daje swojemu uczniowi mądrość i rozumienie świata zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju, a jego rodzicom gwarantuje edukację na miarę ich oczekiwań.

     Edukacja rozumiana jest jako inwestycja w teraźniejszość ucznia, tj. w jego rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny, zgodnie z jego potrzebami i możliwościami, oraz w jego przyszłość, czyli w tę czasoprzestrzeń, w której uczeń spędzi życie jako dorosły, samodzielny i odpowiedzialny człowiek.

     Szkoła zapewnia swoim uczniom odpowiedzialną opiekę, dba o ich bezpieczeństwo, troszczy się o ich zdrowie fizyczne i psychiczne oraz dobre samopoczucie. Organizuje ciekawe formy pożytecznego spędzania czasu wolnego w taki sposób, by rodzice mieli pewność, że czas pobytu w szkole zostanie wykorzystany na działania właściwie służące ich dzieciom.

     Szkoła poprzez oddziaływania dydaktyczne i wychowawcze określa wzorce, buduje modele wychowawcze i obrazy świata, opisuje i utrwala relacje międzyludzkie, ustanawia wartości i przekonania na różne tematy.

     Szkoła jest ośrodkiem edukacyjnym i kulturotwórczym dla rodziców oraz środowiska lokalnego, utrwala miejscowe zwyczaje i obrzędy, wzbogaca tradycje, działa na rzecz integracji małej ojczyzny.

     Szkoła jest miejscem pracy dla nauczycieli i innych osób w niej zatrudnionych,
     i w związku z tym, stwarza warunki pełnego rozwoju zawodowego, doskonalenia się, życzliwej atmosfery, właściwych stosunków interpersonalnych, spełnia się w działaniach na rzecz uczniów i ich rodziców.